Enkäter för utredning av problem med inomhusmiljön

Enkäter för att följa upp upplevd innemiljö och hälsa kan användas med olika syften, t.ex. ingå vid miljöklassning vid ny- och ombyggnad, följa upp befintlig bebyggelse för att säkra hälsomässigt hållbara hus eller för att följa upp byggnader där många rapporterar hälsobesvär. 

Idag finns ett flertal certifieringssystem för miljöklassning av en byggnad. BREEM från Storbritannien, LEED utvecklat i USA, samt Green Building som utvecklats av EU. Certifieringen är ett verktyg som möjliggör en objektiv bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Sveriges arbetar sedan 2008 mot en certifiering inom Swedish Green Building Council systemet. För att få bästa miljöklass på sin byggnad ställs krav på att brukarnas bedömning av inomhusmiljön ska inhämtas med hjälp av en enkät. Enkätfrågorna bör vara utformade så att svaren kan följas upp mot samhällets krav på en god inomhusmiljö, eller mot bygg- eller förvaltningsföretagets egna mål för andel nöjda brukare. 

För att säkra hälsomässigt hållbara hus i befintlig bebyggelse kopplat till drift och skötsel bör frågorna vara utformade om brukarens husesyn av egna iakttagelser på tillståndet i lägenhet/ huset. Dessa iakttagelser bör vara orsaksbaserade för att kunna leda fram mot eventuella åtgärder eller kontrollmätningar. Därutöver bör brukarens subjektiva bedömning av luftkvalitet, värmekomfort, ljud och ljusförhållanden fångas in. En fråga om hälsobesvär bör också ingå för att kunna ge svar på om byggnaden är hälsosam för de som vistas där.

En enkätundersökning kan också behöva göras i byggnader där många rapporterar olika typer av hälsobesvär som kopplas till byggnaden eller där andelen allergiker eller astmatiker är ovanligt hög. Här bör hälsofrågorna vara uttömmande både avseende olika typer av astmatiska/allergiska besvär och även förekomst av byggnadsrelaterade hälsobesvär, omfattningen av dessa, när de började etc. Frågor om hälsobesvär är ofta något mer effektbaserade än orsaksbaserade. Hälsofrågan bör därför kompletteras med frågor om olika tillstånd i innemiljön som kan ligga bakom dessa hälsoeffekter. Dessa ska i sin tur helst kunna kopplas till vilka kemiska mätningar och andra fysiska kontroller som bör göras i byggnaden.

Stockholms InnemiljöEnkät (SIEQ)
BETSI-enkäterna
MM-enkäterna (Örebroenkäterna)
EcoEffect-enkäterna
Fastighetsägarenkät för flerbostadshus