Arbetsrehab ny sektion inom AMM Uppsala

2012-01-15

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen inom Landstinget i Uppsala län har beslutat om att bilda ett permanent Kompetenscentrum för arbetslivsinriktad rehabilitering. Arbetsrehab Centrumet är organisatoriskt placerat som en egen sektion vid Arbets- och miljömedicin i Uppsala.

Beslutet har vuxit fram och utvecklats från den projektverksamhet som under flera år framgångsrikt bedrivits vid Centrum för miljörelaterad stress (CEOS). De senaste fem åren har flera interventionsprojekt genomförts som syftat till att främja arbetsåtergång hos långtidssjukskrivna genom att arbeta med samverkan och motivationshöjande insatser hos individer med psykisk ohälsa och lång arbetsfrånvaro. Projekten Nysatsa, Nysatsa Haninge och Samklang är alla interventionsprojekt som i olika men liknande patientpopulationer visat att arbetsåtergång är möjlig genom samverkan mellan aktörer och motivationshöjande insatser på individnivå. Resultaten och den kompetens som byggts upp i dessa projekt har varit en direkt bidragande orsak till satsningen från Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i bildandet av Kompetenscentrumet.

Kompetenscentrumet har garanterats en basfinansiering för personal och lokalkostnader på maximalt 5 miljoner/år. Finansiering från externa projektmedel ska även kontinuerligt
sökas.

Kompetenscentrumet ska arbeta med att vidareutveckla arbetsmetoder och samverkansformer mellan medicinska, psykologiska och sociala insatser som underlättar återgång i arbete och minskar det hälsorelaterade utanförskapet för personer med psykisk ohälsa och smärta. Personalgruppen vid kompetenscentrumet består av läkare, psykologer, arbetsterapeut, sjukgymnast, beteendevetare och administrativ personal. Flertalet av personalen vid centrumet har kompetens inom kognitiv beteendeterapi och ACT*. Vidare finns en vilja att aktivt samverka med berörda aktörer inom rehabiliteringsområdet för att stödja arbetsåtergång för personer som berörs av de förändringar som sker och skett inom socialförsäkringen de senaste åren.

Handläggare från både Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ingår som naturliga partners i de projekt som Kompetenscentrumet bedriver Vitalis är ett av de projekt som idag engagerar centrumets medarbetare. Det är en randomiserad kontrollerad interventionsstudie med syfte att förbereda och stödja personer tillbaka till arbetslivet. Projektet vänder sig till personer i Uppsala län med psykisk ohälsa/smärta och som utförsäkrats från tidsbegränsad sjukersättning under 2010 och 2011. Totalt sett kommer 480 personer att inkluderas i detta projekt. Projektet har finansiering från Försäkringskassans huvudkontor och Samordningsförbundet i Uppsala Län. Utöver interventionsinsatserna är projektet ett samverkansprojekt som involverar hälso- och sjukvården, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Uppsala kommun och Uppsala universitet. Samverkan avser att genom upparbetade mötesrutiner och informationsutbyte förkorta beslutsvägarna mellan aktörerna för att få dem att arbeta mot ett gemensamt mål som främjar individen och dennes arbetsåtergång.

av Ingrid Anderzén