Föroreningar i dricksvatten

2016-06-16

På ett företag i Knivsta kommun med egen vattentäkt har man funnit förhöjda halter trikloreten (=trikloretylen) i dricksvattnet. Trikloreten är klassificerat som cancerframkallande enligt Världshälsoorganisationen och den uppmätta halten överskrider Livsmedelsverkets gräns för tolerabelt dagligt intag varför dricksvattentäkten har behövt stängas.
Enligt Världshälsoorganisationen finns det tillräckliga belägg för att trikloreten kan orsaka njurcancer, men även begränsade belägg för lymfkörtel- och levercancer. Riskbedömningen är gjord på framförallt trikloretenexponerade arbetare där nivåerna är betydligt högre, men riskförhöjningen trots det relativt måttlig för njurcancer.
De aktuella nivåerna i dricksvattnet är mycket lägre än vid yrkesexponering varför riskökningen för de anställda på det aktuella företaget bedöms försumbar och det är mycket osannolikt att det skulle kunna uppstå något ökat antal cancerfall som skulle kunna knytas till exponeringen eftersom den exponerade gruppen inte är så stor. 

Det har även påvisats förhöjda halter av perfluorerade ämnen i dricksvattnet där ämnet med högst halt (PFOA) är klassificerat som möjligen carcinogen för människa med begränsade belägg för testikel- och njurcancer.
Det finns vetenskapligt stöd för att perfluorerade ämnen på befolkningsnivå (gruppnivå) påverkar halterna i blodet av sköldkörtelhormon respektive blodfetter, men inom ramen för den naturliga variationen bland friska individer. Det finns även stöd för att perfluorerade ämnen påverkar immunsystemet. På individnivå förväntas det inte vara någon risk för kliniskt märkbar ohälsa (dvs sjukdom) som skulle kunna kopplas till exponeringen för perfluorerade ämnen bland de anställda på företaget varför en blodanalys inte ger någon vägledning när det gäller hälsoriskbedömning i det enskilda fallet.