Ny rapport: Arbetsförhållanden och hälsa i Uppsala län i början av 2000-talet.

2018-03-15

Rapporten avser att ge en deskriptiv belysning av arbetsförhållanden och hälsa bland yrkesverksamma i Uppsala län under början av 2000-talet med hjälp av data från den vart 4'e år återkommande enkätundersökningen "Liv & Hälsa" som beskriver livsbetingelser och hälsa i Mellansverige. Urvalet för enkätundersökningarna skapas från registret över totalbefolkningen (RTB), stratifierat efter kön, ålder och kommun och kompletteras med Statistiska Centralbyråns registerdata avseende exempelvis kön, födelseland och utbildningsnivå.  Läs mer...