Ny rapport: Medicinska kontroller - En underutnyttjad informationskälla i det systematiska arbetsmiljöarbetet

2018-09-19

Arbets- och miljömedicin (AMM) vid Akademiska sjukhuset är landstinget Dalarnas, Region Gävleborgs och Region Uppsalas gemensamma resurs, med ett övergripande uppdrag att utgöra ett kunskapscentrum när det gäller att förebygga sjukdom och dålig hälsa relaterat till arbetsliv och miljön inom- och utomhus. Arbets- och miljömedicin utgör också en enhet inom Institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala universitet.

Vid AMM bedrivs både patientverksamhet, forskning och utbildning. Genom de patienter vi möter, och genom kontakter med arbetsgivare och företagshälsoaktörer i våra regioner har vi fått indikationer på att det finns behov av mer kunskap kring hur Arbetsmiljöverkets föreskrift om medicinska kontroller i arbetslivet tillämpas, inte minst vad gäller systematik i genomförande men även när det gäller om och hur medicinska kontroller integreras i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Med denna rapport hoppas vi kunna belysa på vilket sätt och i vilken utsträckning medicinska kontroller genomförs med regelbundenhet och hur samarbete mellan arbetsgivare och företagshälsa kan ske för att uppnå en god arbetsmiljö.

Läs rapporten här