Val av inhalator är av stor vikt vid behanding av astma och kol, Läkartidningen, 2019-02-04

2019-02-06

Antalet personer med astma och KOL i Sverige överstiger en miljon. Arbets- och yttre miljö har stor betydelse för symtom. En stor andel av patienterna har inte en optimal behandlingsstrategi.

Läkemedel vid astma och KOL tillförs via inhalation, vilket innebär en rad fördelar framför systemisk administration. Inhalation leder läkemedlet direkt till målorganet där det tas upp och ger snabb effekt och minskad risk för systembiverkningar. Patientutbildning med instruktion i inhalationsteknik är därför av största vikt. Kunskapen om hur man använder en inhalator är färskvara. Många patienter som vid ett tillfälle kan utföra en korrekt inhalation gör ändå fel efter några månaders behandling. Inhalationstekniken måste därför kontrolleras vid varje besök. Förskrivning av pulverinhalator och aerosolinhalator till en och samma patient ska undvikas. Ofrivilligt byte innebär att patienter känner sig otrygga med sin behandling och är associerat med större risk att göra fel.

Magnus Svartengren är medförfattare till nedanstående artikel

http://lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Klinisk-oversikt/2019/02/V...