Övriga publikationer

2016
Arbetsmiljöverkets kunskapssammanställning om äldre i arbetslivet. Margareta Torgén
Friska arbetsplatser för kvinnor och män i alla åldrar (RAP 2016:8) kapitel 5: Fysiologiskt åldrande – fysisk kapacitet och arbetsförmåga sid 92-106

2015
Kunskap föder framgång - Óm FHV-branchens kunskapsutveckling
Seminarium vid det Arbets- och miljömedicinska Vårmötet i Stockholm

2014

Wim Grooten, Björn Äng,Mira Müller, Allan Toomingas, Katarina Kjellberg, Mikael Forsman, Ulrich Stoetzer, Magnus Svartengren, Carl Åborg. Företagshälsovårdens arbete med hälsoundersökningar.  Ansvarig utgivare: Karolinska Institutet, NVS-sektionen för sjukgymnastik. AFA Dnr: 090270.

2013

Elgstrand, Kaj, Vingård, Eva, Antologi. Occupational Safety and Health in Mining, Rapport 2013;47(2), ISSN 0346-7821. Göteborgs Universitet.

2012

Johansson, Bo, Vingård, Eva, Kunskapsöversikt. Migration, arbetsmiljö och hälsa, Rapport 2012:4, ISSN 1659-3171. Arbetsmiljöverket, 2012.

Lindberg, Per. Vingård, Eva. Kunskapsöversikt. Den goda arbetsmiljön och dess indikatorer. Rapport 2012:7. ISSN 1650-3171. Arbetsmiljöverket, 2012.

Rask-Andersen, Anna. Hundra år med skyddsombud. Läkartidningen nr 20, 2012. Sid 1003.

Westerholm Peter, Lundberg Ingvar, Anderzén Ingrid, Lytsy Per, Fredriksson Kerstin, Rehfisch Pia, Helgesson Magnus, Gustafsson Magnus, Zaar Kajsa. Aktivitetsersättning – en väg till arbete? En systematisk litteraturöversikt. Arbets- och Miljömedicin, Uppsala Universitet; 2012-11. Se: westerholm_etal_aktivitetsersattning_systematisk_litteraturoversikt201211.pdf (Ingår i: Försäkringskassan. Tio år med aktivitetsersättning - en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga. 2012-11-30. Dnr 06961-2011. Se: http://ammuppsala.se/sites/default/files/publikationer/10_ar_med_aktersattning.pdf)

2011
L Elfman, M Ferm, Marie Haeger Eugensson, Användning av spridningsmodeller för beräkning av luftspridning av hästallergen och lukt från hästanläggningar http://ams.orbelon.com/slf/pdf/srpH0847240.pdf

Lena Elfman, Robert Wålinder, Miia Riihimäki and John Pringle. Air Quality in horse stables in Chemistry, Emission Control, Radioactive Pollution and Indoor Air Quality, ISBN 978-953-307-316-3, edited by Nicolas Mazzeo http://www.intechopen.com/articles/show/title/air-quality-in-horse-stables

Engvall Karin et al.  Kan man lita på Kwh och kvm?
Energi & Forskning, nr 10 oktober 2011.

2010
L Elfman, M Riihimäki, J Pringle, R Wålinder. Hur påverkar inhalerbara partiklar i stallmiljön uppkomsten av luftvägsinflammationer hos människor och hästar?
http://ams.orbelon.com/slf/pdf/srpH0647157.pdf

Pia Rehfisch, Martin Anderson, Peter Berg, Erik Lampa, Yvonne Nordling, Magnus Svartengren, Håkan Westberg, Lars-Gunnar Gunnarsson, Långtidsstudie av lungfunktion vid ett hårdmetallproducerande företag, AMM 8/10, Örebro Universitetssjukhus

2009  
Engvall K, Smedje G. Den viktiga inomhusmiljön, Allergifakta 2010. Astma och Allergiförbundet samt Stiftelsen Astma och Allergiförbundets forskningsfond, Stockholm 2009.

Norbäck D, Cai G-H. Pälsdjursallergen och mögel i förskolor. Allergifakta 2010. Astma och Allergiförbundet samt Stiftelsen Astma och Allergiförbundets forskningsfond, Stockholm 2009. 
 
2008
Lundberg I, Allebeck P, Westerholm P, Ågren H.
Depressions- och ångesttillstånd som arbetsskada. En systematisk översikt över den den vetenskapliga litteraturen med relevans för bedömningen. Psykisk arbetsskada. 
Arbete och Hälsa 2008;42:1
Westerholm P, Lundberg I, Ågren H
Introduktion. I: Westerholm P (red). Psykisk arbetsskada.
Westerholm P, Lundberg I, Ågren H
Överväganden I: Westeholm P (red).
Psykisk arbetsskada. Arbete och hälsa 2008;42:1
 
2007 
K Engvall
Behovsstyrd ventilation testas i dialog med brukare.
Husbyggaren, Tema innemiljö, nr 6 s 24-38.  
 
M Hagberg, E Vingård
Epidemin av belastningsskador i Sverige.
Läkartidningen, Tema Miljö och Hälsa, nr 48, vol 104, s 18-21.
 
Westerholm, Peter
Företagsläkarutbildningen 2006/07
En sammanställning av examensrapporter

M Torgén, C Stenlund, K Palm, S Marklund
Rehabilitering i processindustrin – Samhället, fabriken och den anställde. Arbetslivsrapport nr 2007:13

Upplevd inomhusmiljö och hälsa i Stockholms flerbostadshus
Enkätundersökning om boendes upplevda inomhusmiljö och ohälsa – resultat från projektet BETSI. Boverket, Karlskrona; 2009.
 
Emenius G, Corner R, Engvall K, Hult M
Vad skiljer bra och dåliga hus? – resultat från en fältstudie
 
Hult M, Corner R, Emenius G, Engvall K
Indikatorer och åtgärder för god inomhusmiljö
 
Stockholms väg mot Hälsomässigt Hållbara Hus – 3H: Redaktör Roger Corner
Rapport 4 från 3H projektet 

2006
C-G Ericsson, G Smedje, G Wieslander
Partiklar i inomhusmiljön - en litteraturgenomgång
Rapport från Socialstyrelsen och Arbets- och miljömedicin nr 1/2006.
H Anundi, Y Green, K Gunnarsson, G Johansson, B Sahlberg, G Smedje, Wieslander, Riskfaktorer som arbetsmiljö, bostad, fetma och hereditet bland vuxna med nydebuterad astma.
K Engvall
Bygger vi sunda hus idag?
Miljöforskning nr 1, febr 2006
 
E Hansson Risberg, P Palm, A Isaksson, M Mortimer, G Palmerud, A Toomingas, E Wigaeus Tornqvist
Elevers datorarbetsplatser i gymnasieskolan
 
2005
Josephson M, Fochsen G, Lindberg P, Vingård E
Work related factors contributing to the decisions to leave the workplace: Results for Swedish registered nurses and assistant nurses. NEXT Scientific Report June 2005. Edited by H-M Hasselhorn, BH Müller and P Tackenberg. Wuppertal 28-30.
 
Rehfisch P Vetenskapligt underslag för hygieniska gränsvärden: Fluorväte, aluminiumtrifluroid, ammoniumfluorid, kalciumfluorid, kaliumfluorid, natriumfluord.
Arbete och Hälsa 2005;16:1-35, Arbetslivsinstitiutet Solna. Arbete och Hälsa 2004:11, Arbetslivsinstitutet, Stockholm
 
 
2004
Gunnarsson K, Andersson I-M, Rosén G.
Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete i mindre tillverkningsföretag i Dalarna.
Arbete och Hälsa 2004:11, Arbetslivsinstitutet, Stockholm
 
Klusell L, Gunnarsson K, Juringe L.
Genomförande och utvärdering av två olika modeller att införa systematiskt arbetsmiljöarbete vid mindre tillverkningsföretag. Rapport från projektet FöretagSAM.