Gravida och ammande

Riskbedömning av gravidas och ammandes arbetsmiljö

Enligt arbetsmiljölagstiftningen får inte gravida, nyförlösta eller ammande kvinnor utsättas för faktorer eller förhållanden i arbetet som kan medföra ohälsa eller olycksfall.

Vad kan göras?

1. Riskbedömning: När arbetsgivaren informerats om att en arbetstagare är gravid och det finns misstanke om att arbetet kan innebära skadlig inverkan på graviditet och amning ska arbetsgivaren göra en riskbedömning av arbetet (Gravida och ammande arbetstagare AFS 2007:05 4§), (enligt 4 kap 6 § i arbetsmiljölagen eller 8 kap 6 § i fartygssäkerhetslagen). Riskbedömningen ska omfatta alla former av risker, d.v.s. alla former av skadlig påverkan på havandeskapet, såsom stress, risker för hot och våld, biologiska, kemiska och fysikaliska risker. Det åligger sålunda arbetsgivaren att göra denna riskbedömning, men denne kan ta hjälp av t.ex. företagshälsovården eller kontakta Arbets- och miljömedicin. Information om smittskyddsfrågor kan fås via landstingets smittskyddsenhet.

2. Eliminera risk: Visar riskbedömningen att risk för skadlig påverkan på graviditet och amning föreligger ska arbetsgivaren i första hand vidta nödvändiga åtgärder på arbetsplatsen för att undanröja dessa risker (AFS 2007:05 6 §).

3. Omplacering: I de fall tillräckliga åtgärder ej är möjliga, har en kvinna som utsätts för risker i arbetsmiljön rätt att bli omplacerad till andra arbetsuppgifter (4 kap 6 § i arbetsmiljölagen eller 8 kap 6 § i fartygssäkerhetslagen). Frågan om omplacering ska prövas i företaget som helhet.

4. Graviditetspenning: När omplacering inte är möjlig kan den gravida ansöka om graviditetspenning från försäkringskassan (blankett FK 7205). För att detta ska beviljas krävs utlåtande från arbetsgivare (blankett FK 7206) med uppgifter om varför omplacering inte är möjlig samt ett underlag för riskbedömningen.

Om den gravida har ett fysiskt ansträngande arbete har hon rätt till ledighet med graviditetspenning fr o m den 60:e dagen före beräknad förlossning och  t o m den 11:e dagen före förlossning. Ansökan (FK 7205) lämnas till försäkringskassan. De sista 10 dagarna före förväntad nedkomst betalas ersättning från föräldraförsäkringen.

Numera har även egenföretagare rätt till graviditetspenning. De ansöker på samma FK 7205 men ska även skicka in ett särskilt läkarutlåtande om risker i arbetsmiljö (FK 7204). Utlåtandet utfärdas av läkare med specialistbevis i yrkesmedicin, yrkes- och miljömedicin, arbets- och miljömedicin eller företagshälsovård. Yrkeshygieniker som är verksamma på en arbetsmedicinsk klinik kan också utfärda detta utlåtande.