Psykosociala riskfaktorer

Ett team bestående av läkare och psykolog finns för omhändertagande och bedömning av patienter med arbetsrelaterad ohälsa till följd av stress och andra psykosociala förhållanden på arbetet.
 
I patientomhändertagandet ingår följande moment:
1. Psykosocial exponeringsbedömning
2. Psykologbedömning
3. Medicinsk bedömning
4. Evidensbaserad sambandsbedömning
5. Förslag till lämplig intervention för att bryta skadlig stress.
 
Psykiatriska grunddiagnoser, exempelvis depression eller ångestsyndrom, skall vara diagnostiserade efter en regelbunden kontakt med en specialist i psykiatri.
 
En skrift som behandlar psykisk arbetssjukdom är ”Psykisk arbetsskada. Arbete och hälsa 2008;42:1”, Westerholm P (red).