Yrkesastma

Yrkesastma definieras som en variabel bronkobstruktion som kan relateras till en viss exponering på arbetet. Det är en yrkessjukdom som den insjuknade har rätt att få arbetsskadeersättning för. Det uppskattas att cirka 15 procent av all astma är yrkesrelaterad. Man talar om primär yrkesastma, när astman har orsakats av en exponering på arbetet och sekundär yrkesastma när en btidigare astma förvärras genom faktorer i arbetsmiljön.Exempel på ämnen i arbetsmiljön som är kända för att kunna ge astma är: mjöl, enzymer, skaldjur, äggpulver, laboratoriedjur, latex, syraanhydrider, reaktivfärger, platinaföreningar, isocyanater, aminer. Även höga engångsexponeringar för luftvägsirriterande ämnen som t.ex. svaveldioxid eller klorgas kan ge upphov till bestående astma.
 
För att kunna ställa diagnosen yrkesastma krävs diagnosen astma, en exponering i arbetsmiljön för en sådan känd faktor samt ett tidssamband. För att verifiera astmadiagnosen är det viktigt att försöka påvisa en variabel luftvägsobstruktion (>20 % absolut PEF-variabilitet under dagen eller från dag till dag).

Variabiliteten kan påvisas med:

1. Reversibilitetstest efter inhalation av kortverkande beta-2-stimulerare. Antingen med
a) Spirometri
b) PEF-mätning på mottagningen
c) PEF-kurva i hemmet på morgonen före och efter inhalation.

2. PEF-kurva i hemmet utan behandling. Vid diagnos av t.ex. yrkesastma brukar minst 4 mätningar per dygn i minst två veckor rekommenderas med två lediga helger.