Vingård, Eva

Professor emerita
Professor Emerita
E-post: 
eva.vingard[@]medsci.uu.se
Vingård, Eva

Jag var under perioden 2005 till i april 2014 professor i Arbets- och miljömedicin vid Uppsala Universitet och under åren 2005-2011 även verksamhetschef och överläkare vid Arbets- och miljömedicinska kliniken vid Uppsala Akademiska Sjukhus. Sedan 1 april 2014 har jag nu emeritus ställning och behåller min täta kontakt med Uppsala.

I januari 2014 blev jag utnämnd av forskningsrådet Forte (tidigare FAS) att vara ansvarig för en kunskapsöversikt om arbete, psykisk ohälsa och sjukskrivning. Rapporten skall överlämnas till Socialdepartementet i början av 2015. Jag är också med i en grupp från SBU som undersöker sambandet mellan arbete och hjärt/kärlsjuklighet.

På AMM Uppsala fortsätter jag på deltid att leda arbetet med projektet ”Tidig rehabilitering”, ”Friska arbetsplatser” och ”Arbete migration och hälsa”. I dessa och andra projekt har jag fortfarande handledaruppdrag för doktorander och föreläser en hel del.

1986 blev jag specialist i yrkesmedicin efter tjänstgöring på Karolinska Sjukhuset, år 2000 docent i yrkesmedicin vid Karolinska Institutet och 2004 professor i Personskadeprevention också vid Karolinska Institutet. Jag har en lång erfarenhet av kliniskt arbete som yrkesmedicinare vid Stockholms läns landsting och som företagsläkare det senare under ca 8 år. 1996-1998 var jag forskningsläkare vid Arbetslivsinstitutet. Mina huvudsakliga forskningsområden är fysiska och psykosociala förhållanden i arbetslivet som orsaker till sjuklighet i rörelseorganen, hållbar hälsa och rehabilitering inom offentlig sektor och orsaker till och effekter av sjukskrivning. Sedan 2011 bedriver jag tillsammans med medarbetare studier om migration, arbete och hälsa. En kunskapsöversikt inom detta område är publicerad från Arbetsmiljöverket (Arbete, migration och hälsa. Rapport 2012:4 AV).

Perioden 2004-2009 satt jag i styrelsen för Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS, och som ordförande i en prioriteringskommitté samt i Publiceringskommittén inom FAS. Jag var under november 2008- september 2011 ordförande i Arbetsmarknadsdepartementets arbetsmiljöpolitiska kunskapsråd (http://www.regeringen.se/sb/d/10259/a/113439) och under 2010 medlem i Socialdepartementets Rehabiliteringsråd. Under 2011-2012 var jag expert i Pensionsåldersutredningen. Jag har även medverkat i flera statliga utredningar och SBU-rapporter.