3HE- Energistudien

År: 
2011 till 2015

Kontaktpersoner: Karin Engvall, AMM Uppsala och Egil Öfverholm, Energimyndigheten.

Projektets mål är dels att få bättre kunskap om vilka faktorer, kopplade till byggnadens befolkningsstruktur och brukarnas beteende, som påverkar energianvändningen i huset, dels att se vilken effekt olika installationstekniska lösningar har på upplevd komfort och hälsa i hus byggda under olika byggperioder. 

Studien utgår från tvärsnittsstudien ”Hälsomässigt Hållbara Hus -3H-projektet” om upplevd innemiljö och hälsa bland boende i Stockholms flerbostadshus. Grundmaterialet består av enkätdata från boende om upplevt inomhusklimat och hälsa i 472 hus och 7554 lägenheter. Data om husets design, konstruktion och installationer, samt fastighetens skötsel har inhämtats via en enkät till fastighetsägaren. Energidata hämtas in via genomförda energideklarationer inskickade till Boverket, men också med hjälp av förbrukningsdata från energibolaget Fortum. För att bestämma vilka värden på energianvändningen som ska användas i de olika analyserna tas hjälp av energiexperter, som också ska kvalitetssäkra inkomna uppgifter i energideklarationen. En metod för hur energidata för de 472 flerbostadshusen har kvalitetssäkrats har tagits fram.

Den typ av kunskap och frågeställningar som studien ska försöka ge svar på är:

  1. Oberoende statistik över energianvändningen i flerbostadshus
  2. Samband mellan energianvändning och
  • Bygg och installationstekniska lösningar
  • Drift och skötselorganisation  
  • Brukande och brukarbeteende
  • Upplevd komfort
  • Upplevd hälsa

Projektet är finansierat av Formas Bic, Fortum Värme, Fastighetsägarna Sverige, Fastighetsägarna Stockholm, Energicentrum i Stockholms stad samt de kommunala bostadsbolagen i Stockholm. Forskningsansvarig är Karin Engvall, Institutionen för medicinska vetenskaper, Arbets- och Miljömedicin. Implementerings ansvarig är Egil Öfverholm, Energimyndigheten/Energicentrum, Miljöförvaltningen i Stockholms stad.

LÄS MER: Engvall K, Lampa E, Levin P, Wickman P, Öfverholm E. ” Interaction between builsing design, management, household and individual factors in relation to energy use for space heating in apartment buildings”. Energy and Building 81(2014) 457-456. http://dx.doi.org/10.1016/j.enbuild.2014.06.051