3HEK- Metod för kvalitetssäkring av energi data

År: 
2011 till 2013

Kontaktpersoner: Karin Engvall, AMM Uppsala och Egil Öfverholm, Energimyndigheten.

Syftet med projektet är att ta fram en modell och tillämpning för rationell hanteringen och kvalitetssäkring av data baserat på tillämpliga standarder för energiberäkning. I ett tvärfackligt arbete där ett jämförande mått på energianvändning i enskilda byggnader ska användas, är det viktigt att alla aktörer känner tillit till det förbrukningsvärde som sedan används i analyserna.

Projektet ”Energianvändning i flerbostadshus och dess samverkan med byggnadsdesign, fastighetsskötsel och brukarnas beteende och effekter på upplevd innemiljö och hälsa” har tidigare fått forskningsstöd från Formas BIC. Data som ska ligga till grund för att analysera dessa samband finns nu i olika databaser för studiens 470 hus: -upplevd innemiljö och hälsa från 3H projektets boendeenkät, -fastighetsdata från dess fastighetsägarenkät, - utdrag från Fortums el- och värmemätningar, - energideklarationer från Boverket.

Det har visat sig att uppgifter om fastighetsbeteckningar, areor, adresser, anläggningsnummer inte stämmer överens mellan olika källor. Ett stort manuellt arbete måste göras för att kvalitetssäkra underlaget. De olika databaserna har olika innehåll och byggnaderna identifieras olika. Vissa data finns bara som enstaka värden för en hel grupp av byggnader etc. Genom att strukturera datahanteringen kommer kvaliteten i hela projektet att öka och modellen kan användas både för framtida uppföljningar och för andra forsknings- och utvecklingsprojekt.

De energiexperter som har kvalitetsgranskat energi data, tagit fram den modell som används samt dokumenterat detta arbete är Per Wickman, ATON Teknikkonsult, Per Levin, Projektengagemang, och Egil Öfverholm, Stockholms stad/Energimyndigheten. Databasens uppbyggnad har skett i samarbete med IT konsulterna Jan- Anders Jönsson och Daniel Enström, Åkej AB samt statistiker Erik Lampa, Arbets- och Miljömedicin, Uppsala.

Projektet är finansierat av Formas Bic, Fortum Värme, Fastighetsägarna Sverige, Fastighetsägarna Stockholm, Energicentrum i Stockholms stad samt de kommunala bostadsbolagen i Stockholm. Forskningsansvarig är Karin Engvall, Institutionen för medicinska vetenskaper, Arbets- och Miljömedicin. Implementerings ansvarig är Egil Öfverholm, Energicentrum, Miljöförvaltningen i Stockholms stad.

Läs mer: ”Metod för kvalitetssäkring av energidata i 472 flerbostadshus i en tvärvetenskaplig studie om hälsomässigt hållbara hus i Stockholm (3HE-studien)”  AMM Rapport nr 1/2011

”Kan man lita på kWh och kvm?” Energi & Miljö Nr 10 okt 2011