Arbete, slutenvård, aktivitets- och sjukersättning och död – en jämförelse mellan svenskfödda och utlandsfödda i Sverige

År: 
2012 till 2013

Kontaktperson: Bo Johansson

Kunskapen om invandrade personers arbetsrelaterade hälsa är mycket begränsad. Denna studie syftar till att undersöka om utlandsföddas hälsoutfall, aktivitets- och sjukersättning (tidigare sjukbidrag och förtidspension), och död, skiljer sig från svenskföddas med hänsyn tagen till position på arbetsmarknaden och yrke, samt inbördes med avseende på geografiskt ursprung, tid i landet och andra relevanta bakgrundsvariabler.

Projektet har beviljats medel från FAS för perioden 2012-2013.