Hästen i samhällsplaneringen

År: 
2006 till 2012

Kontaktperson: Lena Elfman

Detta är ett samarbetsprojekt mellan Arbets- och miljömedicin och Institutionen för Folkhälsovetenskap, AMM, Karolinska Institutet.

Syftet med projektet var att studera spridningen av hästallergen från stall och hur detta kan minimeras genom lämpliga skyddsåtgärder. Detta har blivit ett allt vanligare problem, som diskuteras vid planering av bebyggelse i anslutning till stall i framför allt tätortsnära områden. Inom ramen för projektet skall vi också göra en inventering av hur vanligt problemet är att människor är allergiska mot hästar. Vi skall också undersöka hur stor exponeringen för hästallergen är i hem, skolor, butiker, bussar och andra allmänna lokaler dit allergen vanligtvis transporteras via tex kläder och skor. Resultaten från dessa studier skall kunna användas av Miljökontoren som stöd för beslut vid samhällsplanering och nybyggnation av bostäder, skolor, daghem och arbetsplatser i närheten av stall eller hästgårdar.

Resultaten har rapporterats i ett antal artiklar se publikationer & rapporter.

Utvärdering pågår av en fältstudie rörande halter av hästallergen uppmätt i bussar och butiker.
Bussar: Dammsugning av bussäten visade generellt höga halter av hästallergen i damm, med ca 4 gånger högre halter i glesbygdsbussar än i stadsbussar. Luftburna allergenhalter var däremot relativt låga.
Butiker: Halten hästallergen i luftprover i livsmedelsbutiker var mestadels under detektionsnivån men detekterbara i butiker på landsorten. Samtliga prover av sedimenterat damm var positiva, men halterna av hästallergen var betydligt lägre i butiker i innerstaden.

Tidplan: 2006-2012
Finansiärer: Stiftelsen Svensk Hästforskning och Formas

Publikationer:
Lena Elfman et al., Spridning av hästallergen från stall, Allergistämman 2003
J Brännström, Spridning av hästallergen från stall i luft- och dammprover. Examensarbete. Rapport 7/2003.
L. Elfman, J Brännström, G Smedje. Detection of horse allergen around a stable, Int Arch Allergy immunol 2008;145:269-276
T Alanko, F Löf, K Perols. Allergier och djurhållning i bebyggelse – finns verkligen ett problem? Projektarbete, Rapport 4/2008

Anne-Sophie Merritt, Gunnel Emenius, Lena Elfman, and Greta Smedje. Measurement of Horse Allergen (Equ cx) in Schools. ISRN Allergy Volume 2011, Article ID 574258, 6 pages

doi:10.5402/2011/574258,