Spridningsmodeller för beräknig av spridning i luft av hästallergen och lukt från hästanläggningar

År: 
2009 till 2012

Kontaktperson: Lena Elfman
 
Detta är ett samarbetsprojekt mellan Arbets- och miljömedicin och IVL Svenska Miljöinstitutet, Göteborg.
 
Syftet med projektet är att definiera generella emissionsfaktorer för hästverksamhet. Emissionsfaktorer kan sedan användas för spridningsmodellering så geografisk fördelning av allergenhalter och lukt kan genomföras. Som underlag för faktorberäkningarna har mätningar på hästgårdar från hage respektive stall genomförts.
 
På basis av uppmätt halt beräknas emissionsfaktorer med inverterad spridningsmodellering med ADMS-modellen, vilken kan simulera tredimensionellt vindflöde. Genom denna studie vill vi ta fram verktyg för hur beräkningar av spridning av hästallergen och lukt skall göras. Genom att spridningsmodellering görs möjlig kan, förutom analys av nuvarande förhållanden, även framtida förändringar av verksamheter eller effektstudier av haltreducerande åtgärder göras. Metodiken kan även ge vägledning åt Kommunernas Miljökontor så mer adekvata bedömningar av spridning av hästallergen och lukt kan göras för hästanläggningar.
 
Tidplan: 2009 – 2012
 
Finansiär: Stiftelsen Svensk Hästforskning
 
Publikationer

Marie Haeger-Eugensson och Lena Elfman, Beräkning av hästallergenhalter runt Åbytravet. Göteborg, 2006-10. Rapporten beställs via hemsida: www.ivl.se eller e-post: publikationsservice@ivl.se

L Elfman, M Ferm, Marie Haeger Eugensson, Användning av spridningsmodeller för beräkning av luftspridning av hästallergen och lukt från hästanläggningar. 

Marie Haeger Eugensson, Martin Ferm, Lena Elfman. Use of a 3-D Dispersion Model for Calcualtion of Distribution of Horse Allergen and Odor around Horse Facilities. Int J Environ Res Public Health 2014,11(4), 3599-3617; doi:10.3390/ijerph110403599