Stallströ - effekter på luftkvalitén i stallet

År: 
2010 till 2012

Kontaktperson: Lena Elfman

Detta är ett samarbete mellan Arbets- och miljömedicin, Akademiska sjukhuset och Agrosystem, SLU.

Valet av strömaterial påverkar luftkvaliteten i ett stall. Människor och hästar som vistas mycket i stall kan påverkas negativt av en dålig luftkvalitet. Det som påverkar luftkvaliteten är bland annat mängden partiklar, vilken sorts partiklar samt deras storlek. Andra faktorer som påverkar stalluften är mängden koldioxid och ammoniakgas. I denna studie har påverkan på luftkvaliteten i stall jämförts vid användning av två olika strömaterial; torvströ och träpellets (Ministrö resp Granngården).

Den första studien visade att det inte fanns några signifikanta skillnader mellan strömaterialen gällandes partiklar <10 µm, ultrafina partiklar och mängd koldioxid. Ministrö® uppvisade högre mängd av de flyktiga organiska ämnena i luften än torv och d-limonen detekterades endast vid användning av Ministrö® . Totalantalet av bakterier och svamp var en tiopotens högre i torv än i Ministrö®. Bägge strömaterialen innehöll efter fyra veckor höga halter av mikroorganismer. Ammoniakhalten var 4 gånger högre vid användning av Ministrö än torv.

Slutsatsen från studie 2 visade på att det inte finns någon signifikant skillnad mellan strömaterialen torvströ eller träpellets, som påverkar stallmiljön mest med avseende på dammpartiklar. Det fanns en viss skillnad i ammoniakabsorptionsförmågan mellan de olika strömaterialen där torv hade en något bättre absorptionsförmåga. Utifrån studien ses ändå att träpellets har en viss fördel i och med att den är något mer kostnadseffektiv, är mer lätthanterad och lättmockad samt ger ett fräschare intryck i boxen. Det är dock svårt att dra några generella slutsatser eftersom det är många omvärldsfaktorer som påverkar resultaten.

Publikationer
J Berg-Johansson, A Gottfridsson, A Karlsson, M Lindbäck, M Westlin. Hästens inomhusmiljö – hur påverkas den av olika strömaterial. Handledare Lena Elfman. 2/2010
S Eriksson, T Månsson; H Pilskog, V Ragnmark, J Söderberg, Stallströets påverkan på luftkvaliteten i stall – en jämförelse mellan torvströ och träpellets. Handledare Lena Elfman. 3/2011.