Stockholms Innemiljöenkät (SIEQ)

År: 
2012 till 2014

Kontaktperson: Karin Engvall

(Hämta enkät, PDF 90 KB.)

Användningsområde Bostäder

Enkäten har utvecklats inom Stockholms stad och rekommenderas av staden vid utvärdering av såväl nybyggnad som ombyggnad av flerbostadshus. Enkäten har använts vid två större kartläggningar av upplevd innemiljö och hälsa i Stockholms flerbostadshus, 1991/93 (Hus och Hälsa projektet) och 2005 (3H-projektet). Resultaten från dessa båda kartläggningar fungerar som nyckeltal för utvecklingen av hur inomhusklimatet och hälsa upplevs totalt och uppdelat på olika byggperioder. Enkäten är även rekommenderad av Swedish Green Building Council vid certifieringen av Miljöbyggnad.

Beskrivning av Stockholms innemiljöenkät

Bostadsenkäten Stockholms innemiljöenkät  (SIEQ – Stockholm Indoor Environmental Questionnaire) innehåller frågor om trivsel, upplevd värmekomfort, luftkvalitet, ljud och ljus såväl övergripande frågor som mer detaljerade inom varje område, även hälsoaspekter beaktas. Den är utformad som en husesyn där den boendes berättar om iakttagelser, användning och upplevelse av sin innemiljö. Enkäten riktar sig till vuxna (≥18 år). Möjlighet finns att koppla standardiserade fördjupningsfrågor relevanta för utvärdering av effekter och konsekvenser av energieffektivisering, liksom för utvärdering av den yttre miljön. En Fastighetsägarenkät gällande byggnadens design och förvaltning finns också.

Frågeområden

Trivselfrågor om lägenheten; den allmänna inställningen till bostaden och dess skötsel.
Temperatur och värmekomfort; under olika årstider, i olika rum, kalla ytor, drag och dragkällor, samt möjligheten att själv kunna påverka värmen.
Ventilation och luftkvalitet; luftkvaliteten som helhet, beskrivning av luften som ren/dammig, torr/fuktig/, frisk/unken, förekomst av olika lukter, rengöring av fläktar, vädringsvanor, samt möjligheten att själv kunna påverka ventilationen.
Ljud; både i lägenheten som helhet och störande ljud från enskilda ljudkällor
Ljus; både dagsljus och solljus
Hälsoaspekter; såväl förekomst av allergi (någon form av astmatiska besvär, hösnuva, eksem), och besvär som anses vara byggnadsrelaterade och som inkluderas i WHO´s definition av SBS (sjuka-hus- symtom); huvudvärk, trötthet, irritation i ögon, näsa och hals, hosta samt hudbesvär i ansiktet.
Bakgrunds data; personliga faktorer som kön, ålder, rökvanor samt boendetid, hushållsrelaterade faktorer som hushållsstorlek, förekomst av barn och husdjur samt hushållsmedlemmars rökvanor. Här ställs också frågor om lägenheten som storlek/våningsplan, förekomst av eventuell inre renovering/ombyggnad, fukt- och vattenskador, och/eller kondens.

Styrkor

Enkätens utformning, interna validitet och reliabilitet har varit föremål för vetenskaplig granskning. Enkäten är lättbesvarad och ger lågt internt bortfall. Den har goda referensvärden baserade på slumpmässigt, stratifierade urval av hus i Stockholm från två stora studier 1991(småhus) och1991/93 samt 2005 (flerbostadshus). Dessa referensvärden finns tillängliga för alla. Enkäten har också använts i en rad vetenskapliga studier, men också av kommunala bostadsbolag, då den är åtgärdsinriktad. Resultaten redovisas i standardiserad form av besvärsprofiler och tabeller. Till enkäten finns kopplat en vetenskapligt prövad modell för att klassa hus med överfrekvens av SBS-symtom när hänsyn tas till icke byggnadsrelaterade faktorer den s.k. Stockholmsmodellen (Engvall et al 2010).

Begränsningar

Antalet hälsofrågor är begränsade och gäller framför allt byggnadsrelaterade besvär. Detta ger begränsningar för att analysera konstaterade ”sjuks hus”, men ses som en styrka för de som arbetar med att miljöklassa normala hus.