Washington state hazard zone checklist

Beskrivning 

Washington State Ergonomic Checklist (WSEC) är två checklistor som kan användas för att  screena typiska arbetsaktiviteter, det vill säga arbetsaktiviteter som är normalt förekommande  i arbetet, återkommer mer än en dag/vecka och mer frekvent än en vecka/år. WSEC är en  snabb metod för att screena en hel arbetsplats och identifiera var behovet finns för djupare riskbedömningar. WSEC behandlar arbetsställningar, kraftutveckling för händer, repetitivitet,  lyft och vibrationer. Metoden utvecklades i slutet av 1990-talet och i början av 2000-talet i  Washington för att reducera muskuloskeletala besvär. WSEC bygger på epidemiologisk grund.

Checklista 1, ”Caution Zone Checklist” används som en första screening av arbetet. Den bedömer 14 olika arbetsmoment inom sex olika exponeringsområden. Om inga kriterier uppfylls anses arbetet vara riskfritt. Har däremot vissa potentiella risksituationer identifierats går man vidare med den mer ingående checklista 2 ”Hazard Zone Checklist”, som inkluderar durationen av de arbetsmoment som utförs. Den innehåller också en kalkyleringsdel för lyft, denna lyftanalys del baseras på NIOSH lyftekvation vilken den har en samstämmighet med,  men har högre värde för acceptabel lyftvikt. Alternativt kan förstås en annan  observationsmetod väljas efter att ha använt ”Caution Zone Checklist” som första screening.

Checklistorna är validitetstestade för bland annat prediktiv validitet. Caution Zone Checklist var mer effektiv att predicera vilka jobb där det fanns en trolig risk för muskuloskeletala besvär jämfört med Hazard Zone Checklist. Caution Zone Checklist har hög sensitivitet och låg specificitet.   

Anmärkningar 

Thomas E. Bernard (2010) har kombinerat de båda listorna till ett och samma  screeningsverktyg vilket kan vara ett enklare verktyg att använda i och med att det endast är  en lista. Observera dock att hans riktlinjer skiljer sig lite från originalet. Identifieras risker  används valfri observationsmetod för vidare riskbedömning.   

Utrustning 

Eventuellt våg för bedömning av hanterade vikter.   

Länkar  (checklistorna är på engelska) 

Caution Zone Checklist & Caution Zone Checklist:
http://www.lni.wa.gov/Safety/Topics/Ergonomics/ServicesResources/Tools/default.asp 

Thomas E. Bernards modifierade Whashington State WISHA Screening Tool:
http://personal.health.usf.edu/tbernard/HollowHills/WISHA_Checklist_20.pdf 

Referenser

Eppes, Susan Elise (2006). Washington State Ergonomics Tool: predictive validity in the waste industry. Master's thesis, Texas A&M University. Texas A&M University Keyserling.

Russell SJ, Winnemuller L, Camp JE, Johnson PW. Comparing the results of five lifting  analysis tools. Appl Ergon. Januari 2007;38(1):91–7.   

Winnemuller LL, Spielholz PO, Daniell WE, Kaufman JD. Comparison of Ergonomist,  Supervisor, and Worker Assessments of Work-Related Musculoskeletal Risk Factors. J Occup  Environ Hyg. 2004;1(6):414–22.