APP - Arbetsplatsens psykosociala puls

Klicka här för att ladda hem filen APP på svenska
Click here to get the English version of APP

Kontaktperson AMM Uppsala: Roma Runeson Broberg

APP är en checklista för att identifiera risker och brister i den psykosociala arbetsmiljön. APP är utvecklat av Roma Runeson, leg. psykolog och leg. psykoterapeut vid Arbets- och miljömedicin vid Akademiska sjukhuset och Britt-Marie Kjölsrud, arbetsmiljöinspektör och socionom vid Arbetsmiljöinspektionen i Falun.

Checklistan är konkret och enkel att använda. Frågorna fångar de mest aktuella psykosociala riskerna och de är kopplade till föreskrifter och paragrafer i arbetsmiljölagstiftningen. Exempel på frågeområden: Hur är min organisation, är bemanningen tillräcklig? Hur fungerar personalpolicyn? Är sjukfrånvaron för hög? Är personalomsättningen för stor? Finns det några riskkällor? Arbetar vi under tidspress? Har arbetsmängden ökat under de senaste åren? Har vi någon motvikt mot stress, till exempel stöd eller handledning från chefen?

Checklistan kan användas av alla, både arbetsmiljöinspektörer som snabbt vill få en helhetsbild av en arbetsplats, som ett stöd för fackliga representanter, av arbetsledningen och av var och en som vill ta pulsen på sin egen arbetssituation. Checklistan kan användas enskilt eller i grupp, till exempel på personalmöten. Med hjälp av 45 frågor kan man snabbt bli medveten om vad som skapar negativ stress och vad som kan förbättras.

Checklistans förstasida pryds med ett citat av en okänd överste: ”En armés moral präglas av hur man tar hand om sina döda och sårade”.

Alla arbetsgivare är ju skyldiga att se till att arbetsmiljöarbetet fungerar och att ta hand om de personer som är utsatta. Med stöd av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrift Systematiskt arbetsmiljöarbete och vår checklista kan vilken chef som helst göra ett bra jobb vad gäller den sociala arbetsmiljön.

APP kostar inget och får kopieras fritt.

Användningsområde
APP kan användas som ett verktyg för att identifiera psykosociala riskfaktorer på en arbetsplats. Genom APP får man information om arbetsplatsen uppfyller arbetsmiljölagens krav på det psykosociala området. APP används på många olika kreativa sätt då man vill lägga fokus på ohälso- och hälsofaktorer i den psykosociala arbetsmiljön.

Kort beskrivning och bakgrund
APP är en enkel checklista med 45 forskningsaktuella psykosociala frågor som också kopplas till gällande lagstiftning. Frågorna kombineras i fem index: organisation, personalpolicy, arbetsmiljöarbete, riskfaktorer och motvikt mot stress. Genom APP får man en överblick över arbetsplatsens psykosociala brister eller styrkor.

Styrkor
APP är enkelt för den anställde att besvara och enkelt för utföraren att sammanställa. APP är ett pedagogiskt instrument som vägleder in i systematisk arbetsmiljöarbete.

Begränsningar
APP har sina begränsningar, det går inte riktigt på djupet av problemen men är mera avsedd som diskussionsunderlag på arbetsplatsen. APP är också en introduktion för dem som inte är alls bekanta med arbetsmiljöns psykosociala risker. APP ska ha en medvetandegörande verkan snarare än en polisiär funktion. Det är individen själv eller gruppen som måste hitta sitt eget djup i diskussionen kring den egna arbetsplatsen.

Utbildning
Det krävs ingen specifik utbildning för att använda APP, dock är det bra att ha Arbetsmijöverkets författningssamlingar tillgängliga vid tolkning av resultatet.

Rätt att använda
APP är utvecklad av psykologen Roma Runeson och socionomen arbetsmiljöinspektören Britt-Marie Kjölsrud. APP får kopieras och användas fritt för eget bruk dock ej för försäljning.

Referenser

APP är publicerad i mars 2002 som en rapport vid Arbets- och miljömedicin i Uppsala.

APP 2002 © Runeson R & Kjölsrud BM, Rapport från AMM, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Tönvik- Askmark Barbro (2007) Psykosocial arbetsmiljö vid en gymnasieskola. En jämförelse mellan skolans fem olika sektorer utifrån Arbestplatsens Psykosociala Puls (APP). Luleå tekniska universitet, examensarbete, påbyggnadsutbildningar, Arbetsmiljöledning. Institutionen för Arbetsvetenskap.

Kontakt/frågor
För ytterligare frågor om metoden eller handledning vid rapportskrivning kontakta gärna Roma Runeson, tel. 018-611 36 54.