ARIA - Arbetsinnehållsanalys

Kontaktperson AMM Uppsala Åsa Stölllman
Arbetsinnehållsanalys – en extern bedömning av psykosociala arbetsvillkor
Användningsområde
ARIA är ett verktyg för att kartlägga psykosociala arbetsförhållanden. ARIA är ett intervju- och observationsinstrument som beskriver arbetets innehåll och som ger ett externt perspektiv genom att skilja faktiska arbetsförhållanden från individens egen värdering av sin arbetssituation. Arbetsinnehållsanalysen ARIA bygger på ett handlingsteoretiskt tänkande. Handlingsteorin ser individens handlingar som rationella utifrån de mål som finns och tidigare erfarenheter. Vad individernas gör på arbetet beror på vilka mål som finns, hur organisationen ser ut och hur man utifrån sina egna erfarenheter tolkar arbetsuppgifterna.
Beskrivning av ARIA
Informationen från ARIA är i huvudsak bedömarens bild av arbetsförhållandena, inte den enskilde individens upplevelse. Metoden innebär en systematisk genomgång av ett antal frågeområden utifrån fastställda kriterier. 
De arbetsorganisatoriska förhållanden som undersöks är
• vilka arbetsuppgifter som utförs och hur mycket tid som läggs på varje uppgift
• samsyn mellan chefer och anställda om vilka verksamhetens mål är
• hinder för individen att utföra sina arbetsuppgifter optimalt, t.ex. otydlighet för de anställda om arbetsuppgifter och arbetsfördelning, motstridiga krav, dilemman, brist på tid, kunskaper, teknik, lokaler, personal och brist på stöd i arbetet
• de anställdas inflytande över vad som ska göras, hur och när det ska göras (och hur detta inflytande används)
• kognitiva krav och möjligheter till återhämtning
Intervjuerna tar cirka 2 timmar (inklusive paus) och kan genomföras som individuella intervjuer eller gruppintervjuer. Analyserna kan kompletteras med observationer på arbetsplatsen. Vid gruppintervjuerna deltar högst 10 personer vid samma intervjutillfälle. Vid intervjutillfället är man helst två intervjuare, en som huvudsakligen håller i frågandet enligt manualen och en som antecknar och kompletterar. ARIA intervjuerna analyseras utifrån ett analysformulär med fastställda kriterier och områden.
Styrkor
ARIA:s styrka är att instrumentet ger en beskrivning av de faktiska arbetsförhållandena. Informationen är en bra grund för utveckling och förbättringar och när man vill fördjupa den kunskap som kommit fram genom enkäter. Både individers upplevelser av arbetet, som man vanligtvis får svar på genom enkätfrågor och ARIA:s externa perspektiv är betydelsefulla när man ska förbättra den psykosociala arbetsmiljön.
Begränsningar
ARIA kräver en relativt stor arbetsinsats och de behövs en del träning för att kunna använda instrumentet. ARIA är inget instrument för att mäta arbetstillfredsställelse, trivsel eller stress.
Länkar
ARIA-manualen kan beställas på http://camm.sll.se/rapporter-och-faktablad/faktablad/
, Arbets- och Miljömedicin, Stockholm, amm@sll.se eller telefon 08-7373700.
 
 
Referenser
Waldenström K. ARIA Arbetsinnehållsanalys. Stockholm: Arbets- och miljömedicin,
Stockholms läns landsting; 2006.
Waldenström K. Externally assessed psychosocial work characteristic Doktorsavhandling, Institutionen för folkhälsovetenskap. Karolinska Institutet; Stockholm: 2007.
Waldenström, K., Ahlberg, G., Bergman, P., Forsell, Y., Stoetzer, U., Waldenström, M. and Lundberg, I.  Externally assessed psychosocial work characteristics and diagnoses of anxiety and depression Occup Environ Med 2008 Feb;(65)2: 90-6.