EcoEffect enkäterna

EcoEffect enkäten finns att hämta från www.ecoeffect.se/

Användningsområde Arbetsmiljö 

En annan standardiserad enkät för att fånga kontorspersonalens uppfattning om innemiljö och hälsa är EcoEffect enkäten framtagen av Högskolan i Gävle, för att användas vid miljövärdering av byggnader enligt EcoEffect metoden. Enkäten är framför allt använd för arbetsplats/kontor och skolor. EcoEffect -enkäterna ger samtidigt underlag för en fullständig innemiljövärdering och kan även användas för att bedöma om en byggnad är ett sjukt hus. Enkäten är rekommenderad som en fördjupningsenkät av Swedish Green Building Council vid certifieringen av Miljöbyggnad.

Beskrivning av EcoEffect- enkäten

De flesta frågor i enkäten vill ha svar på det rum eller ställe där den tillfrågade normalt sitter och arbetar ”din personliga arbetsplats”. Förutom sol och dagsljus bedöms belysningen, vid den egna arbetsplatsen. De gemensamma utrymmena bedöms för sig så väl inomhus som utomhus. De som svarat att de är allegiska får ytterligare frågor om hur dessa besvär förändras vid vistelse på arbetsplatsen och vilka faktorer man tror påverkar besvären.

Frågeområden

Arbetsmiljö; detaljfrågor om den egna arbetsplatsens utformning, arbetsuppgifter, psykosocial miljö
Temperatur/ värmekomfort; generellt och detaljerat under olika årstider, kalla ytor, drag och dragkällor, samt möjligheten att själv kunna påverka värmen.
Luftkvalitet; luftkvaliteten som helhet, besvär med olika typer lukter, besvär av dammig luft, torr luft, fuktig luft, instängd luft luften på olika dammig, elektrostatiska stötar, möjligheten att själv kunna påverka ventilationen eller vädra.
Ljud/buller;vid egna arbetsplatsen som helhet och störande ljud från enskilda ljudkällor
Sol, dagsljus, elbelysning;både dagsljus och solljus, belysnings kvalitet, ögonbesvär vid arbete vid bildskärm
Hus och hälsa; såväl förekomst av allergi (någon form av astmatiska besvär, hösnuva, eksem),, och besvär som anses vara byggnadsrelaterade och som inkluderas i WHO´s definition av SBS (sjuka-hus- symtom); huvudvärk, trötthet, irritation i ögon, näsa och hals, hosta samt hudbesvär i ansiktet, ledbesvär och dess koppling till värmekomfort vid egna arbetsplatsen.
Om allergiker: Hur länge, tillståndsförändringar, åsikt om bidragande faktorer till besvären
Gemensamma utrymmen/utemiljö; Bedömning av luftkvalitet, värmekomfort, ljud och ljusförhållanden i gemensamma utrymmen, bedömning av gemensamma uteplatsen
Bakgrunds data; egna arbetsplatsens placering i huset, åtgärder senaste året, heltäckningsmatta, väderstreck, personliga faktorer som kön, ålder, tid på egna arbetsplatsen, arbetstid vid datorn.

Styrkor

Enkätfrågorna är framtagna utifrån Stockholms Innemiljöenkät men anpassad för kontorsmiljö, den är orsaks och åtgärdsinriktade. Innemiljön bedöms utifrån den personliga arbetsplatsen, har tämligen hög detaljeringsnivå även när de gemensamma utrymmena bedöms, liksom utemiljön. Kopplingar finns till psykosocial miljö och arbetsprestation.

Begränsningar

EcoEffect är delvis i uppbyggnads fasen av sina referensvärden. De som vill använda enkäten rekommenderas att ta kontakt med högskolan, för att få information om enkäten, men framför allt vill man samla så många resultat som möjligt i basen för att utöka referensvärdena.