Helena Fornstedt

Jag är biolog och arbetar sedan 2014 som yrkeshygieniker på Arbets- och miljömedicin, AMM. Jag utreder fysikalisk och kemikalisk exponering hos patienter som remitterats till med frågeställning om det kan föreligga samband mellan hälsobesvär/sjukdom och en specifik miljö, t.ex. på en arbetsplats, i en lokal eller en bostad. Hygieniska utredningar omfattar patientintervju, inhämtande av tekniskt underlag och ofta besök på arbetsplatsen eller i hemmet. Ibland gör vi egna mätningar, men framförallt granskar vi rapporter från företagshälsovårdens arbetsmiljöingenjörer och annat tekniskt underlag.
I min yrkesroll besvarar jag även remisser, allmänna förfrågningar om exponering, anordnar seminarium/kurser, medverkar som sakkunnig i möten och som föredragshållare. Sedan några år är jag verksam i styrelsen för HINTA, Hälsosamt inträde i yrkeslivet, se www.jobbafrisk.se .

Helena Fornstedt

Hade du nytta av sidans innehåll?