Helena Fornstedt

Jag är molekylärbiolog och arbetar sedan 2014 som hygieniker. I min roll som hygieniker kartlägger och bedömer jag framförallt fysikalisk och kemisk exponering på arbetsplatser men även i bostäder. Arbetsplats- och hembesök är en viktig del i utredningen. Utredningen utgår efter specifik frågeställning från patientens läkare och blir ett underlag för läkarens senare sambandsbedömning. Patientutredningen sker i team mellan läkare och hygieniker och ibland även psykologer som också medverkar i besöken. Jag utreder även exponering i inomhusmiljöer för barn och vuxna. I de fall patienten är ett barn, görs exponeringsutredningen av hygieniker, medan sambandsbedömningen görs av den inremitterande läkaren. Barnutredningar diskuteras i patientronden, men det sker inget teamarbete på kliniken. En miljöutredning med barn kan innefatta både hembesök och besök på skola eller förskola.


I mitt uppdraget som hygieniker har jag löpande kontakter med diverse specialister, arbetsmiljöinspektörer (FHV), kommunala miljöinspektörer. Jag anordnar samverkansmöten, seminarier och kurser, besvarar remisser och allmänna förfrågningar från aktörer eller invånare i vårt upptagningsområde; Uppland, Gävleborgs län och Dalarna. Utåt verkar jag som sakkunnig i olika sammanhang. Arbetet innebär kontinuerlig fortbildning och eget lärande.


I min yrkesroll är jag organiserad och aktiv i olika samverkansprojekt mellan de miljömedicinska klinikerna där jag bl.a. ingår i styrgruppen för HINTA och i ledningsgruppen kursen ”Mätutbildning Kemiska och fysikaliska faktorer i arbetsmiljön” som sker inom ramen för SYMF. Mätutbildningen har 1-2 kurstillfällen per år och ambulerar mellan de olika klinikerna. Jag medverkar även i de miljömedicinska klinikernas Exponeringsnätverk och är medlem i SYMF, ARM och SWESIAQ.


Innan jag kom till AMM arbetade jag ca 10 år som miljö- och hälsoskyddsinspektör i tre olika kommuner, bl.a. i Uppsala. Jag har också arbetat som innemiljöutredare på en konsultfirma. I rollen som miljöinspektör handlade jag framförallt ärenden avseende innemiljö och smittskydd. I tjänsten som innemiljöutredare gjorde jag praktiska undersökningar, tog prover i problembyggnader, upprättade tekniska rapporter och gav råd om åtgärder. När jag är ledig är jag gärna med vänner på sjön eller arbetar i trädgården. Jag är engagerad i Sjöräddningssällskapet i Uppsala och miljöombud i Uppsala Segelsällskap.


Helena Fornstedt

Hade du nytta av sidans innehåll?