Juan Wang

Jag jobbar som postdoc vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala Universitet sedan juli 2018. Mitt nuvarande forskningsarbete baseras på stora epidemiologiska studier och omfattar både prevalensstudier och longitudinella uppföljningar (kohortstudier) i Sverige, norra Europa och Kina. Mitt intresse är samband mellan exponeringar på innemiljön inklusive arbetsmiljön och luftvägssjuklighet och sömnstörning.

I juni 2018 disputerade jag på riskfaktorer i bostäder för astmatiska och allergiska symtom. Jag har även forskat om riskfaktorer för sjuka hus symptom (SBS), vuxenastma, rinit och eksem i bostäder i Kina samt astma, rinit och eksem hos förskolebarn i Kina. Jag har också studerat samband mellan skolmiljön och upplevd luftkvalitet i skolor i Sverige. Dessutom har jag forskat om förvärrad astma bland vuxna i förhållande till hemmiljön i Sverige.

Min grundutbildning är ingenjörsvetenskap i byggd miljö och byggnadsanläggningar. Jag har även masterexamen i ingenjörsvetenskap i värme, ventilation och luftkonditionering.


Juan (föräldraledig) Wang

Hade du nytta av sidans innehåll?