Kristina Eliasson

Jag är legitimerad sjukgymnast och sedan 2018 anställd som ergonom på AMM. Tidigare har jag arbetat flera år inom företagshälsan, inom både extern- och intern hälsa. I mina arbetsuppgifter ingår att delta i sambandsbedömningar av patienter med belastningsrelaterade besvär, t.ex. ryggbesvär, artrossjukdom och vibrationsskador. I en sambandsbedömning genomför jag utredning av belastningsergonomiska faktorer i arbetsmiljön som kan relateras till patientens besvär. I arbetet ingår också rådgivning till t.ex. företag, företagshälsan och primärvården vid ergonomiska frågeställningar. Jag föreläser på fysioterapiprogrammet termin 5 och läkarprogrammet termin 11, samt i utbildningar som vi anordnar i egen regi, t.ex. kurs i Medicinska kontroller. Jag är delaktig i det nationella AMM-nätverket ”Hälsosamt Inträde i Arbetslivet” (HINTA), som arbetar med frågor kring medicinsk yrkesrådgivning. Just nu är jag i slutfasen av min forskningsutbildning där mitt område är metodologi och processer vid belastningsergonomiska riskbedömningar, vilkas huvudsyfte är att förebygga belastningsrelaterad ohälsa orsakad av arbetet.


Kristina Eliasson

Hade du nytta av sidans innehåll?