Miljögifter

I takt med att befolkningen ökar används allt mer kemikalier. Miljögifter är ett samlingsnamn på många typer av kemikalier som visats vara skadliga för vår miljö och hälsa. Tungmetaller och organiska miljögifter är två delvis skilda grupper av miljögifter. Många av miljögifterna är giftiga, långlivade, tas upp av levande organismer och har en förmåga att spridas i miljön. Det här gäller både vissa organiska ämnen, som PCB, DDT och vissa tungmetaller (länk här till metallerna på vår hemsida) t.ex. kvicksilver och kadmium.

En tredje grupp av kemikalier är mindre giftiga för levande organismer och är inte heller lika långlivade; men räknas ändå som miljögifter. Hit hör t.ex. många ämnen som är så kallade hormonstörande miljögifter eftersom de visats härma, hämma och bryta ner hormoner. Hit hör t.ex. många plastrelaterade kemikalier t.ex. bisfenol A och ftalater.

Projekt