Övriga publikationer

2019

Dan Norbäck and Juan Wang. Yrkesexponering och uppkomst av kronisk bronkit och COPD – resultat från Europastudien över luftvägshälsa (ECRHS). Lungmedicin, Sep 2019.

E-book. Editors: Kishi, Reiko, Norbäck, Dan, Araki, Atsuko (Eds.) Indoor Environmental Quality and Health Risk toward Healthier Environment for All. ISBN 978-981-329-182-9. DOI. 10.1007/978-981-32-9182-9

2016
Arbetsmiljöverkets kunskapssammanställning om äldre i arbetslivet. Margareta Torgén
Friska arbetsplatser för kvinnor och män i alla åldrar (RAP 2016:8) kapitel 5: Fysiologiskt åldrande – fysisk kapacitet och arbetsförmåga sid 92-106

2015
Kunskap föder framgång - Óm FHV-branchens kunskapsutveckling
Seminarium vid det Arbets- och miljömedicinska Vårmötet i Stockholm

2014

Wim Grooten, Björn Äng,Mira Müller, Allan Toomingas, Katarina Kjellberg, Mikael Forsman, Ulrich Stoetzer, Magnus Svartengren, Carl Åborg. Företagshälsovårdens arbete med hälsoundersökningar.  Ansvarig utgivare: Karolinska Institutet, NVS-sektionen för sjukgymnastik. AFA Dnr: 090270.

2013

Elgstrand, Kaj, Vingård, Eva, Antologi. Occupational Safety and Health in Mining, Rapport 2013;47(2), ISSN 0346-7821. Göteborgs Universitet.

2012

Johansson, Bo, Vingård, Eva, Kunskapsöversikt. Migration, arbetsmiljö och hälsa, Rapport 2012:4, ISSN 1659-3171. Arbetsmiljöverket, 2012.

Lindberg, Per. Vingård, Eva. Kunskapsöversikt. Den goda arbetsmiljön och dess indikatorer. Rapport 2012:7. ISSN 1650-3171. Arbetsmiljöverket, 2012.

Rask-Andersen, Anna. Hundra år med skyddsombud. Läkartidningen nr 20, 2012. Sid 1003.

Westerholm Peter, Lundberg Ingvar, Anderzén Ingrid, Lytsy Per, Fredriksson Kerstin, Rehfisch Pia, Helgesson Magnus, Gustafsson Magnus, Zaar Kajsa. Aktivitetsersättning – en väg till arbete? En systematisk litteraturöversikt. Arbets- och Miljömedicin, Uppsala Universitet; 2012-11. Se: westerholm_etal_aktivitetsersattning_systematisk_litteraturoversikt201211.pdf (Ingår i: Försäkringskassan. Tio år med aktivitetsersättning - en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga. 2012-11-30. Dnr 06961-2011. Se: http://ammuppsala.se/sites/default/files/publikationer/10_ar_med_aktersattning.pdf)

2011
L Elfman, M Ferm, Marie Haeger Eugensson, Användning av spridningsmodeller för beräkning av luftspridning av hästallergen och lukt från hästanläggningar

Lena Elfman, Robert Wålinder, Miia Riihimäki and John Pringle. Air Quality in horse stables in Chemistry, Emission Control, Radioactive Pollution and Indoor Air Quality, ISBN 978-953-307-316-3, edited by Nicolas Mazzeo http://www.intechopen.com/articles/show/title/air-quality-in-horse-stables

Engvall Karin et al.  Kan man lita på Kwh och kvm?
Energi & Forskning, nr 10 oktober 2011.

2010
L Elfman, M Riihimäki, J Pringle, R Wålinder. Hur påverkar inhalerbara partiklar i stallmiljön uppkomsten av luftvägsinflammationer hos människor och hästar?

Pia Rehfisch, Martin Anderson, Peter Berg, Erik Lampa, Yvonne Nordling, Magnus Svartengren, Håkan Westberg, Lars-Gunnar Gunnarsson, Långtidsstudie av lungfunktion vid ett hårdmetallproducerande företag, AMM 8/10, Örebro Universitetssjukhus

2009  
Engvall K, Smedje G. Den viktiga inomhusmiljön, Allergifakta 2010. Astma och Allergiförbundet samt Stiftelsen Astma och Allergiförbundets forskningsfond, Stockholm 2009.

Norbäck D, Cai G-H. Pälsdjursallergen och mögel i förskolor. Allergifakta 2010. Astma och Allergiförbundet samt Stiftelsen Astma och Allergiförbundets forskningsfond, Stockholm 2009. 
 
2008
Lundberg I, Allebeck P, Westerholm P, Ågren H.
Depressions- och ångesttillstånd som arbetsskada. En systematisk översikt över den den vetenskapliga litteraturen med relevans för bedömningen. Psykisk arbetsskada. 
Arbete och Hälsa 2008;42:1
Westerholm P, Lundberg I, Ågren H
Introduktion. I: Westerholm P (red). Psykisk arbetsskada.
Westerholm P, Lundberg I, Ågren H
Överväganden I: Westeholm P (red).
Psykisk arbetsskada. Arbete och hälsa 2008;42:1
 
2007 
K Engvall
Behovsstyrd ventilation testas i dialog med brukare.
Husbyggaren, Tema innemiljö, nr 6 s 24-38.  
 
M Hagberg, E Vingård
Epidemin av belastningsskador i Sverige.
Läkartidningen, Tema Miljö och Hälsa, nr 48, vol 104, s 18-21.
 
Westerholm, Peter
Företagsläkarutbildningen 2006/07
En sammanställning av examensrapporter

M Torgén, C Stenlund, K Palm, S Marklund
Rehabilitering i processindustrin – Samhället, fabriken och den anställde. Arbetslivsrapport nr 2007:13

Upplevd inomhusmiljö och hälsa i Stockholms flerbostadshus
Emenius G, Corner R, Engvall K, Hult M
Vad skiljer bra och dåliga hus? – resultat från en fältstudie
 
Hult M, Corner R, Emenius G, Engvall K
Indikatorer och åtgärder för god inomhusmiljö
 
Stockholms väg mot Hälsomässigt Hållbara Hus – 3H: Redaktör Roger Corner
Rapport 4 från 3H projektet 

2006
C-G Ericsson, G Smedje, G Wieslander
Partiklar i inomhusmiljön - en litteraturgenomgång
Rapport från Socialstyrelsen och Arbets- och miljömedicin nr 1/2006.
H Anundi, Y Green, K Gunnarsson, G Johansson, B Sahlberg, G Smedje, Wieslander, Riskfaktorer som arbetsmiljö, bostad, fetma och hereditet bland vuxna med nydebuterad astma.
K Engvall
Bygger vi sunda hus idag?
Miljöforskning nr 1, febr 2006
 
E Hansson Risberg, P Palm, A Isaksson, M Mortimer, G Palmerud, A Toomingas, E Wigaeus Tornqvist
Elevers datorarbetsplatser i gymnasieskolan
 
2005
Josephson M, Fochsen G, Lindberg P, Vingård E
Work related factors contributing to the decisions to leave the workplace: Results for Swedish registered nurses and assistant nurses. NEXT Scientific Report June 2005. Edited by H-M Hasselhorn, BH Müller and P Tackenberg. Wuppertal 28-30.
 
Rehfisch P Vetenskapligt underslag för hygieniska gränsvärden: Fluorväte, aluminiumtrifluroid, ammoniumfluorid, kalciumfluorid, kaliumfluorid, natriumfluord.
Arbete och Hälsa 2005;16:1-35, Arbetslivsinstitiutet Solna. Arbete och Hälsa 2004:11, Arbetslivsinstitutet, Stockholm
 
 
2004
Gunnarsson K, Andersson I-M, Rosén G.
Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete i mindre tillverkningsföretag i Dalarna.
Arbete och Hälsa 2004:11, Arbetslivsinstitutet, Stockholm
 
Klusell L, Gunnarsson K, Juringe L.
Genomförande och utvärdering av två olika modeller att införa systematiskt arbetsmiljöarbete vid mindre tillverkningsföretag. Rapport från projektet FöretagSAM.