Information till patient

Vi är en specialistklinik för personer bosatta i Region Uppsala, Region Gävleborg och Dalarnas län. De flesta remisserna kommer från företagshälsovård, primärvård och sjukhusmottagningar.

Vi utreder arbets- och miljörelaterad ohälsa, bedömer tjänstbarhet och ger information om förbättrande åtgärder.

Utredning av arbetsrelaterad ohälsa omfattar kartläggning av dina tidigare och nuvarande arbetsförhållanden. Som del av utredningen ingår om det är lämpligt även arbetsplatsbesök för att få en mer fullödig uppfattning om de aktuella arbetsfaktorerna.
En av våra yrkeshygieniker kommer då att tillsammans med Dig planera in datum för besöket samt vilka personer förutom Du själv som kan närvara exempelvis skyddsombud, närmsta chef osv. 

Utredning av miljörelaterad ohälsa innebär kartläggning av din bostad eller den yttre miljön utanför bostaden. Vid bedömning av boendemiljön gör vi i regel ett hembesök med provtagning av tex kvalster eller luftföroreningar.
Vår miljöhygieniker kontaktar Dig innan ett eventuellt hembesök.

Patientavgift
Vid mottagningsbesök uttages patientavgift gällande för respektive landsting. Högkostnadsskydd gäller.

Patientmottagningar

Uppsala
Arbets- och miljömedicin
Dag Hammarskjölds väg 60
Mottagningstelefon, kl 9.00-12.00, 13.00-15.00: 018-617 14 75
Kontakt/Hitta till oss

Gävle
Anmäl dig vid Endokrin/diabetesmottagningen.
Mottagningstelefon, kl 9.00-12.00, 13.00-15.00: 018-617 14 75
Kontakt information

Falun
Anmäl dig på Lung- och allergimottagningen (medicinkliniken)
Mottagningstelefon, kl 9.00-12.00, 13.00-15.00: 018-617 14 75
Karta

Exempel på frågeformulär att fylla i inför besöket

Med kallelsen skickas till alla ett kort formulär om utbildningar och vilka arbeten du haft. Beroende på typ av problem kan dessutom något av följande formulär vara aktuella:
- Frågeformulär för utredning av besvär i rygg, leder och muskler 
- Frågeformulär för hälsokontroll av lösningsmedelsexponerade
- Frågeformulär för hälsoundersökning av vibrationsexponerade
- Formulär för inomhusrelaterad sjuklighet och besvär

Glöm inte att fylla i och ta med formulären Du fått till besöket!

Tidsåtgång för mottagningsbesöket

- Enbart ett läkarbesök tar normalt 1-2 timmar.
- Utöver läkarbesöket kan samtal med ergonom ta ytterligare 2 timmar
- Samtal med yrkes- eller miljöhygieniker tar högst en timma.
- Vid psykologbedömning tar besöket upp till 4 timmar utöver läkarbesöket, och lunchrast tas lämpligen efter det inledande läkarbesöket. Alternativt kan psykologbedömningen göras påföljande dag. För långväga patienter kan då övernattning ordnas på tex patienthotell i Uppsala (på egen bekostnad). Vår sekreterare, Katarina Lifvendahl 018-611 36 43, hjälper till med bokningen.

Det finns matservering och kiosk inom sjukhusområdet både i Uppsala, Falun och Gävle.

Information om färdmedel

Om Du tänkt åka med sjukresebuss men finner att tiderna för sjukresebussen inte passar betalar hemlandstinget ersättning för resa med egen bil eller sjukresetaxi till mottagningen om Du remitterats till oss från en landstingsenhet, tex vårdcentral eller sjukhusmottagning.

Vid remiss från företagshälsovård eller privat mottagning utgår oftast ingen ersättning för resa annat än med sjukresebuss (Fråga ditt hemlandsting eftersom reglerna tillämpas olika!).

Sjukresor – Region Uppsala

Sjukresor – Region Gävleborg

Sjukresor – Landstinget Dalarna