Information till remittent

Arbetsmedicinsk utredning
Vi är en specialistklinik i det förebyggande arbetsmiljöarbetet och för bedömningar av arbetsrelaterad ohälsa. Enligt landstingsavtal med Region Uppsala, Region Gävleborg och Dalarnas län kan vi erbjuda för remittenten kostnadsfri arbetsmedicinsk undersökning/utredning för personer bosatta i dessa län. Remisser från övriga Sverige debiteras enligt taxa för utomlänsvård.

OBS! Från Region Uppsala, Region Gävleborg, Dalarnas län räcker det därmed med en vanlig remiss, dvs specialistvårdsremiss ska ej användas.

Utredningar som faller utanför landstingens verksamhet debiteras enligt schablon för specialistvård. Det gäller exempelvis:
- lagstadgade medicinska kontroller enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter
- andra rutinmässiga hälsoundersökningar av anställda
- försäkringsutredningar, tex från AFA.

Handläggningstider
Vi kallar vanligtvis patienten inom en månad och lämnar remissvar inom två månader.
Total handläggningstid ska normalt understiga två månader. Observera att detta inte gäller utredningar av kränkande särbehandling, som av utredningstekniska skäl kan ta 6 månader eller mer. Det kan också gälla annan utredning av psykisk ohälsa där omfattande kartläggning av arbetsförhållanden krävs.
 
Vad bör remissen innehålla?
Det är viktigt att remissen innehåller tydlig frågeställning och syfte med vårdbegäran, sjukdomar och besvär, arbete och misstänkt skadliga faktorer i arbetet.
 
- Precisera vad syftet med aktuell vårdbegäran är, tex tjänstbarhetsbedömning, arbetsmiljöförbättrande åtgärder, hjälp med sambandsbedömning eller underlag för arbetsskadebeslut hos försäkringskassan eller högre instans.
 
- Bifoga gärna journalkopior, röntgensvar, laboratoriesvar mm om vi inte har tillgång till den elektroniska journalen vid vår mottagning.
 
- Om exponeringsdata, tex luftprover på olika ämnen, finns från arbetsplatsen samt eller produktdatablad så tar vi gärna mot dessa uppgifter.
 
Ofullständig remiss återsänds för precisering och kompletterande uppgifter.
 
Medicinsk utredning före besök på Arbets- och miljömedicin
I princip ska diagnos vara fastställd inför besöket på Arbets- och miljömedicin. Helst ska specifika diagnoser i t.ex. rörelseorganen bedömts av ortopedspecialist eller psykiska sjukdomar av psykiater.
 
Det är inte möjligt att göra en adekvat sambandsbedömning om diagnostiska oklarheter föreligger. I den arbetsmedicinska läkarbedömningen ingår att göra differentialdiagnostiska överväganden och vid behov återremittera patienten för kompletterande undersökningar och provtagningar via behandlande läkare.

Hur arbetar vi?
I normalfallet innehåller en arbetsmedicinsk patientutredning följande moment:
1. Läkarbesök för sjukhistoria, arbetshistoria för och att verifiera diagnos.
2. Exponeringsbedömning av ergonom, hygieniker eller psykolog.
3. Arbetsplatsbesök för kompletterande uppgifter om arbetsmiljö.
4. Information om arbetsmiljöförbättrande åtgärder eller tjänstbarhetsbedömning.
5. Sambandsbedömning och epikris med sammanfattning av resultat. Kopia till inremitterande som remissvar.

Schema för inremitterande läkare som visar vad Arbets- och miljömedicin (AMM) kan bistå med avseende olika diagnosgrupper.

Diagnosgrupp
Diagnos ställs vid AMM
Sambandsbedömning, rådgivning
Infektionssjukdomar (A00-B99)
Nej
Infektionsklinik
Smittskyddsläkare
Tumörsjukdomar (C00-D89)
Nej
AMM
Endokrina sjukdomar mm (E00-E90)
Nej
AMM
Nej
AMM
Neurologiska sjukdomar (G00-G99)
AMM
Ögonsjukdomar (H00-H59)
Nej
AMM
ÖNH-sjukdomar (H60-H95)
Nej
Hörselnedsättning av audiolog, övriga av AMM
Hjärta- kärlsjukdomar (I00-I99)
AMM
Lungsjukdomar (J00-J99)
AMM
Mag- tarmsjukdomar (K00-K99)
Nej
AMM
Hudsjukdomar (L00-L99)
Nej
Yrkesdermatolog
Rörelseapparaten (M00-M99)
Nej
AMM
Urogenitala sjukdomar (N00-N99)
Nej
AMM
Graviditet (O00-O99)
Nej
AMM (riskbedömning)
Missbildningar (Q00-Q99)
Nej
AMM
Symtom (R00-R99)
Nej
AMM
Skador och förgiftningar (S00-T98)
Nej
AMM utreder förgiftningar.
Rena olycksfall bör bedömas av ortoped eller kirurg
 
Vid Arbets- och miljömedicin (AMM) bedrivs inte diagnostisk utredning annat än för några specifikt arbetsorsakade tillstånd. De diagnoser vi hjälper till att ställa är:
1. Lösningsmedelsskada
2. Vibrationsskada
3. Yrkesastma
4. Förgiftningar i arbetet
 
Sambandsbedömning

I patientutredningen på Arbets- och miljömedicin prövas om det finns ett orsakssamband med exponeringar i arbetet och den skada eller sjukdom patienten har. Ibland finns inget direkt orsakssamband men sjukdomen kan försämras av arbetet. Detta kallas då försämringstillstånd.

Vad gör vi inte på Arbets- och miljömedicin

Vi bedriver primärt inte diagnostisk verksamhet. Förutom några specifikt arbetsrelaterade sjukdomar, (se ovan) ska diagnos vara fastställd före besöket på Arbets- och miljömedicin och framgå av remissen.

Hudsjukdomar
Vi utför i regel inte sambandsbedömningar eller rådgivning gällande arbetsrelaterade hudsjukdomar. För utredning och bedömning av hudsjukdomar hänvisas till hudläkare på hemorten som fattar beslut om remiss till yrkesdermatologiska enheten vid Hudkliniken på Akademiska sjukhuset.

Hörselnedsättning
Utredning av hörselnedsättning utförs vanligen av audiologisk klinik på hemorten.

Infektionssjukdomar
Infektionssjukdomarnas epidemiologi kontrolleras av smittskyddsläkaren i länet under ledning av Socialstyrelsen. Arbetsskadebedömningar gällande infektionssjukdomar är specialbehandlade. Förutom arbete med smittagens i laboratorium måste smittkontakt vara en del av arbetet samt omfattas av smittsamma sjukdomar upptagna i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd. Smittsam sjukdom är de som anges i bilagan* till denna förordning samt resistenta stafylokockinfektioner, erysipeloid, kokoppor, lepra, mul- och klövsjuka, papegojsjuka och andra ornithoser, primär icke varig hjärn- och hjärnhinneinflammation, rots, trichofyti, tularemi, undulantfeber samt Weils sjukdom och andra leptospiroser, om sjukdomen har ådragits
    - i arbete vid sjukvårdsinrättning,
    - i annat arbete vid behandling, vård eller omhändertagande av smittförande person eller vid omhänderhavande eller hantering av smittförande djur eller material. Förordning (2010:1655).
*Bilaga
Förteckning över smittsamma sjukdomar som avses i 5 § 2 i förordningen:
    - difteri - fläckfeber - gula febern - hepatit A - hepatit B - hepatit C - hepatit D - hepatit E - hepatit non A non B non C non D non E - meningokockinfektion - polio - svår akut respiratorisk sjukdom (SARS) - tuberkulos - virala hemorragiska febrar exkl. nefropathia epidemica - återfallsfeber - kolera - mjältbrand - paratyfoidfeber - pest - rabies - salmonellainfektion - shigellainfektion - tyfoidfeber Förordning (2004:493).

Traumaskador vid olycksfall
Oftast utreds olycksfall med kroppsskada eller trafikolycksfall bäst av specialist i kirurgi eller ortopedi. Viktigt är att skadan dokumenteras direkt efter olycksfallet.

Oklara medicinska tillstånd
Vi bedriver inte diagnostik av oklara medicinska tillstånd såsom elkänslighet, sjuka hus-syndrom och multipel kemisk sensitivitet. (Däremot kan vi lämna information om vetenskapens nuvarande ståndpunkt gällande dessa tillstånd).
 

Miljömedicinsk utredning utanför Uppsala län
Vi har landstingsavtal om miljömedicinsk mottagning för Uppsala län varför miljömedicinska utredningar erbjuds kostnadsfritt för remittenten avseende personer bosatta i Uppsala län. Miljömedicinska patientutredningar från Gävleborgs- och Dalarnas län debiteras enligt taxa för utomlänsvård. Detsamma gäller miljömedicinska patientutredningar från övriga Sverige.

Miljömedicinsk utredning omfattar vanligen en miljöhygienisk undersökning och/eller toxikologisk bedömning av boendemiljö eller yttre miljö t.ex. luftföroreningar eller markförhållanden, med eller utan läkarbedömning hos oss.

Försäkringsmedicinsk information

Arbetsskada
Det är Försäkringskassan som ansvarar för utredningen och fattar beslut enligt avsnittet om arbetsskada, 39-43 kap i Socialförsäkringsbalken (2010:110). (Skador/sjukdom av arbete uppkomna före 1 januari 2011 bedöms enligt lagen om arbetsskadeförsäkring (1976:380) och skador före 1 juli 1977 bedöms enligt lagen om yrkesskadeförsäkring (1954:243), som istället för ett generellt arbetsskadebegrepp hade en lista över sjukdomar som bedömdes kunna orsakas av arbetet).

Bedömningen av en arbetsskada sker enligt ett generellt arbetsskadebegrepp vilket innebär att alla skador som uppstått p.g.a. olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet i princip berättigar till ersättning. Vidare har Sverige ett dubbelt arbetsskadeförsäkringssystem där arbetstagare med kollektivavtalstecknade arbetsskadeförsäkringar kan få dubbel ersättning,  som då bedöms enligt en lista (den s.k. ILO-listan) via AFA försäkringskonsortium.

Arbetstagarorganisationerna erbjuder rättshjälp för sina medlemmar, både juridisk och via egna medicinska experter, t.ex. LO-TCO rättsskydd.