Inomhusmiljöproblem

Utredning och hantering av inomhusrelaterad sjuklighet

Enkäter för utredning av problem med inomhusmiljön

Utredning av enskilda patienter med inomhusmiljöproblem

Olika hälsobesvär har satts i samband med brister i inomhusmiljön. Det rör sig framför allt om besvär från ögon och övre och nedre luftvägar. De brister som kan vara aktuella gäller t.ex. fukt i byggnaden med växt av mögel och andra mikroorganismer, emission av kemiska ämnen från byggnads- och inredningsmaterial, brister i byggnadens ventilationssystem eller underhåll.

Kontinuerligt underhåll av lokalerna
Den viktigaste åtgärden för att förebygga uppkomst av komfort- och hälsoproblem av inomhusmiljön är att kontinuerligt underhålla byggnaden samt att upprätta ett system för att tidigt upptäcka brister i inomhusmiljön. På en arbetsplats kan detta med fördel ingå i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Teknisk utredning
I regel kräver fel på byggnaden tekniska åtgärder, t.ex. reparation av konstruktionsfel och skador. Dessa åtgärder kräver en teknisk besiktning av byggnaden. Omfattande provtagning och luftanalyser är dock sällan nödvändiga.

Hälsoinventering
Om byggnadsfel inte upptäckts eller åtgärdats för sent kan ohälsoproblem uppstå, med behov av en inventering av hälsoläget. Det är viktigt att hälsobedömningen utförs av personer med hälso- och sjukvårdsutbildning. Det finns ett antal enkäter utformade för detta ändamål.

Patientutredning
När en hälsoinventering (oftast enkätbaserad) visat att inomhusrelaterad ohälsa kan föreligga, kan en medicinsk undersökning av personerna i byggnaden komma ifråga. På en arbetsplats utförs dessa undersökningar lämpligen av företagshälsovården. Några aspekter på dessa patientundersökningar är:
- All personal i den berörda byggnaden erbjuds undersökning, även de som inte upplever besvär.
- Det är framför allt sjukhistorien som berättar om vilka organsystem som behöver undersökas ytterligare.
- Differentialdiagnostiska överväganden är viktiga för att hitta sjukdomar med liknande symtombild eller som ger ökad känslighet för inomhusmiljöpåverkan.
- Det saknas specifika medicinska test för att påvisa inomhusrelaterad sjuklighet.
- Ett påvisat tidssamband mellan besvär/symtom och påvisad exponering eller vistelse i byggnaden är egentligen det enda sättet att påvisa inomhusrelaterad sjuklighet.
- Flertalet reaktioner på inomhusmiljö är normalfysiologiska svar på faktorer i miljön och är också snabbt övergående vid upphörd exponering.
- Hos personer med allergi eller annan ökad känslighet kan det ta längre tid (månader) tills besvärsfrihet även om bristerna åtgärdats.
- Vid ombyggnation kan damm och emissioner från nya byggnadsmaterial kvarstå flera månader efter avslutat byggande vilket ger besvär hos särskilt känsliga personer.

Utredning och hantering av inomhusrelaterad sjuklighet

Enkäter för utredning av problem med inomhusmiljön