Medicinska kontroller

Sedan 2005 gäller Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2005:6). Syftet med föreskrifterna är att förebygga ohälsa och olycksfall orsakad av arbetsmiljön. Reglerna riktar sig till alla arbetsgivare. Dessa ska erbjuda de anställda medicinska kontroller, t.ex. läkarundersökningar, tjänstbarhetsbedömningar och exponeringskontroller. Arbetsgivaren ska ta del av resultaten samt vidta nödvändiga åtgärder som krävs för att förbättra arbetsmiljön. För vissa arbeten finns krav på obligatoriska medicinska kontroller, tex vid hantering av härdplaster. Föreskrifterna ger anvisningar om hur kontroller ska genomföras, men även information om hälsorisker till arbetstagarna. Sedan januari 2008 krävs för tjänstbarhetsbedömningar en särskild kompetens inom yrkesmedicin eller företagshälsovård hos undersökande läkaren.
I föreskrifterna regleras bly och kadmium, asbest, kvarts och vissa syntetiska oorganiska fibrer, esterplast, dessutom stor fysisk påfrestning, höjdarbete, rök- och kemdykning, dykeriarbete vibrationsexponering samt nattarbete.
Översikt över obligatoriska medicinska kontroller (citerat ur AFS 2005:6)
Exponering eller
arbete
Tidpunkt för
läkar-undersökning
Provtagning/
laboratorie-undersökning
Förbud för
icke godkänd
att sysselsättas*
Resultat-samman-ställning till AV
Bly och kadmium
Före arbetet; vart tredje år
Regelbunden
biologisk provtagning
Ja
Ja
Fibrosframkallande damm
Före arbetet; vart tredje år
Spirometri
Lungröntgen
Ja
Ja
Härdplaster
Före arbetet; sedan om besvär
Spirometri
Nej
Nej
Härdplaster med krav på tjänstbarhets-bedömning
Före arbetet; efter 3–6 mån; vartannat år
eller om besvär
Spirometri
Ja
 
Nej
Armerad esterplast
Före arbetet; sedan om besvär; vart sjätte år undersökning inriktad mot nervsystemet
Spirometri
Nej
Nej
Fysiskt påfrestande
arbete: mast- och stolparbete, rök- och kemdykning,
dykeriarbete
Läkar-undersökning före arbetet; sedan vart femte, vartannat eller varje år beroende av ålder eller arbete
Arbets-EKG
Särskild undersökning
för
dykare
Ja
Nej
Rök- och kemdykning
Årlig konditionstest
Test av fysisk
arbetsförmåga
Ja
Nej
Vibrationer**
Före arbetet; vart tredje år samt vid besvär
Rekommenderas
om läkare
finner skador
Nej
 
Nej
Nattarbete**
Före arbetet; vart sjätte år; över 50 år vart tredje år
Avgörs av undersökande
läkare
Nej
Nej
* i det arbete som föranleder kontrollen. Krav på tjänstbarhetsbedömning.
** obligatoriskt för arbetsgivaren att erbjuda medicinsk kontroll. Inget krav på
tjänstbarhetsbedömning.
Som ett mått på exponering för olika kemiska ämnen i arbetet kan det behövas biologiska mätningar av dessa ämnen eller deras metaboliter. I följande tabell ges exempel på olika ämnen och etablerade kontrollmetoder.
Ämne
Kontrollmetod
Kolmonoxid
COHb i blod
Tobaksrök, nikotin
Kotinin i urin
Styren
Mandelsyra eller fenylglyoxylsyra i urin
Xylen
Metylhippursyra i urin
Krom
Cr i urin
Arsenik
As i urin, hår eller naglar
Kvicksilver
Hg i blod eller urin
Cyanid
U-SCN
PCB
S-CB153
Fluorider
Fluorid i urin
Anilin
Methemoglobin i blod
Paration
Nitrofenol i urin eller kolinesterasaktivitet i röda blodkroppar