Personal

Kortlista

Generell e-post adress är:
Landsting: fornamn.efternamn @ akademiska.se
Universitet: fornamn.efternamn @ medsci.uu.se
E-post adresserna nedan skrivs med "[ ]" parentes runt @ för att försvåra
insamling av e-post adresser för spam.

E-post:
hassan.alinaghizadeh[@]medsci.uu.se
Doktorand
PhD student
Alinaghizadeh, Hassan
Tel.:
018 - 611 95 90
E-post:
maria.brendler.lindqvist[@]akademiska.se
ST-Läkare

Jag arbetar som underläkare på Arbets- och miljömedicin i Uppsala sedan januari 2017. Mina arbetsuppgifter består i att utreda patienter, samt delta i enhetens övriga verksamhet såsom utbildning och forskning. Arbetet föregår under handledning av överläkare. Tidigare har jag arbetat ett år vid en arbets- och miljömedicinsk klinik i Danmark, där jag fick en bred erfarenhet av arbetsmedicinska utredningar av olika patientgrupper och tillstånd. Jag är legitimerad läkare sedan 2015, utbildad vid Köpenhamns Universitet.

Jag har erfarenhet av forskning inom området flyktingar och hälsa, och har bland annat genomfört en registerstudie om nyanlända flyktingars användning av psykofarmaka. Före jag utbildade mig till läkare tog jag en magister i Statskunskap, och jag har arbetat med biståndsprojekt och organisationsutveckling i Sverige, Brasilien och Moçambique.

Det som intresserar mig med arbetsmedicin är att fokus ligger på relationen mellan patient och miljö, och att arbetet både handlar om patientutredningar och om förebyggande arbete på individ-, organisations- och samhällsnivå. 

Tel.:
018-611 36 44
E-post:
guihong.cai[@]medsci.uu.se, guihong.cai[@]akademiska.se
Arbets- och miljöhygieniker
Occupational Hygienist, PhD
Cai, Guihong - Tjänstledig

Jag är anställd som Arbets- och miljöhygieniker på Arbets- och miljömedicin i Uppsala sedan oktober 2016. Som yrkeshygieniker arbetar jag med exponeringsbedömning för olika typer av patienter med yrkesexponering. Patientutredningarna innebär mätningar i olika innemiljöer (t.ex. bostäder, förskolor, skolar, sjukhus eller kontor) vad gäller klimatfaktorer och mikrobiella, kemiska och fysikaliska exponeringar i innemiljöer och yrkesexponeringar.

Jag har doktorerat 2013 på förekomst av fukt och mögel (mögel DNA) i skolor och förskolor och hur det påverkar astmatiska och allergiska symtom. Mina forskningsprojekt har handlat om att studera astma och allergier, lungfunktion och biomarkörer för inflammation i relation till olika typer av exponering i inomhusmiljöer och utomhusmiljöer av olika slag.

Jag har även varit anställd som forskare vid institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala Universitet. Som forskare arbetar jag med EpiHealth projektet. EpiHealth (Epidemiologi för hälsa, www.epihealth.se) är ett storskaligt forskningssamarbete mellan Uppsala universitet och Lunds universitet. Projekt har 19,135 deltagare som är medelålders eller äldre personer (45-75 år gamla). EpiHealth syfte är att kartlägga orsakerna till våra vanligaste folksjukdomar.

Jag kommer ifrån Kina och har universitetsutbildning i biokemi och molekylärbiologi. Innan jag kom till Sverige arbetade jag på ett medicinskt företag (Guangzhou Daan Centre for Clinic Laboratory) som tillhör det kända Sun Yatsen Universitetet i Guangzhou, Kina, 2007. Företaget är verksamt inom klinisk kemi. Jobbet omfattade marknadsföring och att ge teknisk och övrig support för kliniska tester som används på sjukhus över hela Kina.

Publikationer (.doc)

CV (.doc)

 

 

Tel.:
018-611 36 56
E-post:
corina.covaciu[@]akademiska.se
Överläkare
Senior Physician
Covaciu, Corina

Mitt intresse för arbetsmedicin väcktes i hemlandet Rumänien, där decennier av intensiv och miljömässigt mindre genomtänkt industrialisering hade skapat stora arbetsmiljöproblem och ofta svår arbetsrelaterad sjuklighet. Som yrkesmedicinare i Rumänien 1991-2003 sysslade jag främst med frågor om ohälsa relaterad till kemisk och fysikalisk industriell arbetsmiljö. Arbetsmedicinska patienter vårdades i både öppen och sluten vård, det senare exempelvis för behandling av tungmetallförgiftningar. Arbetsmedicin hade mycket nära samarbete med den rumänska tillsynsmyndigheten för arbetsmiljöer och vi läkare hade i princip permanent inbjudan att följa med på arbetsplatsbesök, mätningar eller inspektioner på företag i området. Myndigheten var även beslutsfattare i arbetsskadefrågor, i samråd med de kliniskt verksamma specialisterna på Arbetsmedicin. Vi arbetade också mycket nära företagshälsovården, som kompetensresurs och med fortbildning av olika personalkategorier. Utöver det kliniska arbetet jobbade jag 1994-2003 som forskningsassistent på ett folkhälsoinstitut, där jag medverkade i kartläggningar av arbetsrelaterad ohälsa i olika branscher.

2004 flyttade jag till Sverige och arbetade mellan 2005-2013 vid Arbets- och miljömedicin i Stockholm (numera Centrum för arbets- och miljömedicin). Kliniskt arbete i nya former och med helt annat frågeställningspanorama väckte mitt intresse för områden som psykosocial arbetsmiljö, hälsoeffekter av dålig inomhusmiljö och idiopatisk miljöintolerans. Utöver patientarbetet handledde jag unga kollegor, deltog i undervisningar samt forskade om hälsorelaterad livskvalitet hos barn med allergisjukdomar. Jag blev svensk specialistläkare i yrkes- och miljömedicin 2008 och överläkare i slutet av 2012. Sedan maj 2013 är jag anställd vid Arbets- och miljömedicin Uppsala, där jag hoppas kunna bidra till en utveckling av den yrkesmedicinska verksamheten.

E-post:
linda.dunder [@]medsci.uu.se
Doktorand
Medicine doktor
Linda Dunder

Jag har en masterexamen i ekotoxikologi och är doktorand i miljömedicin i docent Monica Linds forskargrupp. Mitt doktorandprojekt involverar både experimentell och epidemiologisk forskning med inriktning på miljögifter och metabola störningar.

I den experimentella forskningen studerar vi metabola effekter av utvecklingsexponering för bisfenol A i råttor. Underlaget för den epidemiologiska forskningen kommer från PIVUS (Prospective Investigation of the Vasculature in Uppsala Seniors). I PIVUS kohorten har miljögifter mätts i blodet hos 1000 individer, målet med min del av studien är att undersöka om det finns samband mellan dessa uppmätta nivåer och olika metabola parametrar.

E-post:
lena.elfman[@]medsci.uu.se
Docent
Senior advisor, Associate Prof.
Elfman, Lena

Disputerade på 80-talet inom området neurokemi med studier kring det motoriska nervsystemet och var med om att karaktärisera acetylkolinreceptorn och dess involvering i den neuromuskulära sjukdomen Myasthenia gravis, vilken var den första autoimmuna sjukdom som man upptäckte orsaken till.

 

Tel.:
018-611 54 11
E-post:
kristina.eliasson[@]medsci.uu.se
Ergonom, PhD
Ergonomist, PhD

Tel.:
018-611 36 51, 070-5871586
E-post:
tomas.eriksson[@]medsci.uu.se
Projektkoordinator
Project Coordinator
Eriksson, Tomas

Efter min pensionering i februari 2017 från min tillsvidare tjänst på Landstinget har jag övergått till en visstidsanställning på Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet.

Tel.:
018-611 38 69
E-post:
helena.fornstedt[@]akademiska.se
Yrkeshygieniker
Occupational Hygienist

Jag är molekylärbiolog och arbetar sedan 2014 som yrkeshygieniker på Arbets- och miljömedicin, Akademiska sjukhuset. Min huvudsakliga uppgift är att utreda fysikaliska och kemikaliska exponeringar på arbetsplatser där man misstänker att det finns ett samband mellan en patients hälsobesvär eller sjukdom och eventuell exponering i arbetsmiljön. Exponeringsutredningen är ett underlag som läkaren sedan använder för att fastställa om det finns ett samband mellan exponering och sjukdom. Som patient får du alltid ta del av exponeringsutredningen och vid behov kan även en avidentifierad version erhållas som kan överlämnas till arbetsgivaren. Arbets- och miljömedicin utreder till viss del även exponering i skolor och bostäder. I de fall det är ett barn som är patient, görs den efterföljande sambandsbedömningen av remitterande barnläkare.

I uppdraget som hygieniker medverkar jag även i kurser, svarar på remisser och allmänna förfrågningar från aktörer eller invånare i vårt upptagningsområde; Uppland, Gävleborgs län och Dalarna och fungerar som sakkunnig i olika sammanhang.

I arbetsuppgifterna ingår även att delta i projekt på avdelningen och med kollegor på andra kliniker i Sverige. Under de närmaste åren är jag verksam i två större samverkansprojekt mellan klinikerna; ”Unga i arbetslivet” och ”Mätutbildning Kemiska och fysikaliska faktorer i arbetsmiljön”.

Innan jag kom till AMM arbetade jag ca 10 år som miljö- och hälsoskyddsinspektör i tre olika kommuner, bl.a. i Uppsala. Jag har också arbetat som innemiljöutredare på en konsultfirma. I rollen som inspektör bedömde jag bl.a. risker för ohälsa i främst avseende innemiljöer och smittskydd och fattade beslut med stöd av miljöbalken. I tjänsten som innemiljöutredare gjorde jag praktiska undersökningar, tog prover i problembyggnader, upprättade tekniska rapporter och gav råd om åtgärder.

Tel.:
018-611 36 53
E-post:
adrian.maximiliano.gomez.sanchez[@]akademiska.se
Yrkeshygieniker
Occupational Hygienist
E-post:
kristina.gunnarsson[@]medsci.uu.se
Med dr
MD
Gunnarsson, Kristina

Obs! kontaktas endast via mail.

Bakgrund
Leg sjuksköterska. Företagssköterska.
Lång erfarenhet av arbete inom företagshälsovård.

 

E-post:
magnus.helgesson[@]medsci.uu.se
Med dr
PhD
Helgesson, Magnus
E-post:
therese.hellman[@]medsci.uu.se
leg.arbetsterapeut, Medicine dr.

Jag är arbetsterapeut och sedan 2017 anställd på Arbets- och miljömedicin. Mina huvudsakliga arbetsuppgifter är att fungera som administrativt stöd till verksamhetschef och ledningsgrupp samt att medverka i forsknings- och utvecklingsprojekt. Vidare handleder jag doktorander och studenter i deras uppsatsarbeten.

2012 disputerade jag på Karolinska Institutet med en avhandling som fokuserade på grön rehabilitering för personer med stress- och smärtproblematik. Efter disputationen har jag främst arbetat som postdoktor på Enheten för interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa, Karolinska Institutet. Där har jag bland annat varit projektledare för en utvärdering av Rehabiliteringsgarantin (evidensbaserad rehabilitering för personer med långvarig smärta och/eller psykisk ohälsa) som genomfördes på uppdrag av Socialdepartementet. Vidare har jag medverkat i projekt som fokuserat på att identifiera relevanta incitament för arbetsgivare när de överväger att genomföra insatser för att främja hälsa och förebygga ohälsa på arbetsplatsen samt i ett projekt som syftar till att utveckla och utvärdera ett arbetslivsinriktat rehabiliteringsprogram för personer med stroke.

E-post:
pasan.hettiarachchi[@]medsci.uu.se
Postdoc
Postdoc
Tel.:
018-611 36 59
E-post:
bo.johansson[@]medsci.uu.se
Projektkoordinator
Project Coordinator

Arbetar som projektledare inom studier kring utlandsföddas arbetsrelaterade hälsa. Därutöver medverkar jag i enhetens utbildningar. Jag har arbetat med migrationsrelaterade frågor under större delen av mitt yrkesliv, bland annat vid Linköpings och Uppsala universitet och på Arbetslivsinstitutet och har även lång erfarenhet som föreläsare/kursledare inom migrations- och integrationsfrågor.

E-post:
malin.josephson[@]medsci.uu.se
Docent
Associate Professor
Josephson, Malin

Obs! kontaktas endast via mail.
Titel på doktorsavhandlingen: Work factors and musculoskeletal disorders - An epidemiological approach focusing on female nursing personnel.

Tel.:
018-611 36 59
E-post:
marta.alina.kisiel [@] akademiska.se
Läkare
Tel.:
018-611 36 43
E-post:
Katarina.lifvendahl[@]akademiska.se
Läkarsekreterare
Medical Secretary
Tel.:
018-611 97 45
E-post:
monica.lind[@]medsci.uu.se, monica.lind[@]akademiska.se
Miljöhygieniker, forskare, Professor
Environmental Hygienist, Researcher, Prof.

Jag är sedan januari 2013 anställd som miljöhygieniker på Arbets- och miljömedicin i Uppsala Mina arbetsuppgifter består bland annat av exponeringsbedömningar i samband med utredningar av patienter med miljörelaterade besvär.

Jag är disputerad ekotoxikolog och docent i miljömedicin och min forskningsprofil är att studera hormonstörande miljögifters betydelse för uppkomst av de stora folksjukdomarna; fetma, diabetes, hjärtkärlsjukdom och benskörhet. Jag leder en liten forskargrupp som för närvarande består av en doktorand och en examensarbetare. I vår forskning använder vi oss av ett så kallat translationellt angreppssätt dvs. vi knyter ihop epidemiologiska studier på människa med experimentell forskning för att pröva våra epidemiologiska fynd.
Jag undervisar om mitt specialområde, Hormonstörande miljögifter, på läkarprogrammet och på andra kurser och utbildningar.
 

Publikationer/Publications , uppdaterad 2021-04-22

CV (PDF, 113 KB)

Projekt

 

I am since 2013 employed as an Environmental Hygienist at Occupational and Environmental Medicine, Uppsala University Hospital with currently 30 % of my time devoted to research.

My background is a PhD in environmental toxicology, and I am associate professor in Environmental Medicine. I am heading a small research group with focus on health effects of endocrine disrupting environmental chemicals (EDCs) in general but more specifically on osteoporosis, obesity, diabetes and cardiovascular disease. I am also teaching medical students about EDCs and I was in May 2013, for the course in Environmental Toxicology, rewarded the prize for best selectable course among medical students at Uppsala University. Besides 80 research articles published in scientific journals and several abstracts presented at international meetings I arranged the first workshop on “Obesity and environmental contaminants” in Uppsala June 2010. 

Publikationer/Publications (PDF)

CV (PDF, 113 KB)

Projekt
 

•    Does Developmental exposure to Bisphenol A induce bone and adipose tissue disturbances?

E-post:
torsten.lindgren26@gmail.com
Docent
Associate Professor

Obs! kontaktas endast via mail.
Jag arbetar som forskare bland annat inom delar av den civila flygmedicinen. Inom flygmedicinen har jag forskat på smittspridning, luftkvaliteten med exponeringsmätningar på komfortparametrar, luftföroreningar som avgaser, organfosfater och flamskyddsmedel ombord på flygplan. Jag har också gjort utredningar om bullerförekomst, hörselnedsättningar och tinnitus bland flygande- och markpersonal.

Jag disputerade 2003 vid Uppsala universitet, medicinska fakulteten, arbets- och miljömedicin på en avhandling om innemiljön på flygplan.

E-post:
dan.norback[@]medsci.uu.se
Professor
Professor
Norbäck, Dan

Arbetsuppgifter: Bedriva forskning och projektarbete inom området miljö och hälsa, speciellt vad gäller innemiljö och utemiljö men även kemiska och biologiska arbetsmiljörisker. Handleda doktorander. Uppehålla internationellt forskningssamarbete.

Specialområden: Innemiljö. Exponeringsmätning. Astma, allergier och luftvägssjuklighet. Innemiljökomfort och byggnadsrelaterade symptom, t.ex. det s.k. sjuka hus syndromet (SBS).

Annat: Har som huvudhandledare handlett åtta doktorander. Har som huvudförfattare eller medförfattare publicerat cirka 220 originalpublikationer och cirka 30 översiktsartiklar/lärobokskapitel. Har arbetat vid arbets- och miljömedicinsk klinik i 33 år.

Publikationer/Publications

Tel.:
018-611 98 88
E-post:
tobias.nordquist[@]akademiska.se
Statistiker
Statistician
Nordquist, Tobias

Jag är matematisk statistiker med över 20 års erfarenhet. I mitt arbete ingår mycket databehandling och analysarbete. Bland analysmetoderna är det mestadels överlevnadsanalys och andra longitudinella metoder, men även enklare beskrivande statistik.

Använder i huvudsak SAS till mina beräknar. 

Mina arbetsuppgifter består av att hjälpa medarbetarna med deras projekt och utredningar.

Tel.:
018-611 36 48
E-post:
teresia.nyman[@]medsci.uu.se
Verksamhetschef, Ergonom leg. Sjukgymnast Med Dr
Manager, Ergonomist RPT PhD
Bild: Teresia Nyman

Mina huvudsakliga arbetsuppgifter är att utveckla den belastningsergonomiska verksamheten vid Arbets- och miljömedicin i Uppsala. Jag genomför exponeringsbedömningar i samband med utredningar av patienter med belastningsrelaterade besvär. Jag medverkar även vid utbildningar och handleder doktorander och studenter, samt företagshälsovårdens personal.

Mitt intresse för belastningsergonomi och besvär i rörelseorganen startade redan under min utbildning till fysioterapeut, och efter ett par år inom primärvård och ortopedisk rehabilitering började jag 2003 att arbeta som ergonom på Centrum för Arbets- och miljömedicin i Stockholm. Parallellt med mitt arbete där väcktes mitt forskningsintresse och 2008 disputerate jag på Karolinska Institutet med en avhandling som handlade om arbetets och ärftlighetens betydelse för besvär i nacke/skuldra och ländrygg.

Åren som följde blev jag mer och mer involverad i forskning och utbildning och under åren 2009-2015 delade jag min tid mellan arbete som forskare inom ergonomi på KTH, Kungl. tekniska högskolan och som programansvarig för magisterprogrammet i arbete och hälsa vid Karolinska Institutet som utbildar blivande företagssköterskor, ergonomer och beteendevetare för arbete inom företagshälsovården (FHV).

Mina huvudsakliga forskningsintressen gäller metoder och praxis för företagshälsovården, direkta och indirekta metoder för att mäta fysisk belastning, och hur arbete kan organiseras för att undvika skadlig belastning.

Ytterligare forskningsintressen gäller bland annat ärftlighet av rörelseorgansbesvär med fokus på smärtutbredning (multisite pain). Jag har också ett stort intresse för scenkonstens arbetsmiljö och arbetsvillkor och där framförallt förebyggande av belastningsskador bland musiker.

Tel.:
018-611 36 49
E-post:
mario.oliveira.sanca[@]akademiska.se
Miljö- och yrkeshygieniker
Tel.:
018-611 36 47
E-post:
peter.palm[@]medsci.uu.se
Ergonom, PhD
Ergonomist, PhD
Palm, Peter

Mina arbetsuppgifter består av exponeringsbedömningar i samband med utredningar av patienter med belastningsrelaterade besvär. Jag medverkar också vid utbildningar och handleder studenter, och företagshälsovårdens personal.

Exempel på projekt som jag tidigare har arbetat med har handlat om datoranvändning, kassaarbete, medicinska kontroller vid vibrationsexponering, ergonomi i skogsbruk, småföretag och företagshälsovård.

Jag har arbetat på Arbets- och miljömedicin sedan oktober -06. Tidigare har jag arbetat som forskningsassistent på Arbetslivsinstitutet och som ergonom inom företagshälsovården.

Doktorsavhandling (pdf)

 

E-post:
mikaela.qvarfordt[@]medsci.uu.se
Doktorand
PhD student
Tel.:
018-611 36 50, 070-796 92 93
E-post:
anna.rask-andersen[@]medsci.uu.se
Professor emerita, Legitimerad läkare
Professor emerita, MD, PhD

Efter medicinstudier i Uppsala-Linköping samt AT-tjänstgöring i Uppsala läns landsting blev jag legitimerad läkare 1977. Jag började arbeta vid Akademiska sjukhuset 1980 och blev specialist i klinisk fysiologi 1984 och i yrkesmedicin 1988. Samma år disputerade jag på en avhandling om feberattacker och allergisk alveolit utlösta av inandning av mögeldamm hos lantbrukare. Post-doc fullgjordes vid Occupational Medicine Branch, UCLA – University of California i Los Angeles. I februari 2000 utnämndes jag till docent i Arbets- och miljömedicin och 2011 blev jag professor i yrkesmedicin.

Jag har arbetat vid Arbets- och miljömedicin sedan 1984 och hade ansvaret för vår kurs på läkarprogrammet från 1989 och trettio år framåt. Jag var också kursledare för en kurs om arbetsmiljö för fackliga representanter och skyddsombud, vilken gavs under tio år i samarbete med TCO. Från 2011 och några år framåt var jag adjungerad professor vid University of Saskatchewan i Kanada.
Min forskning är främst inriktad på kliniska och epidemiologiska studier av främst yrkesmedicinska lungsjukdomar bl.a. hos lantbrukare. Andra studier har handlat om luftvägsbesvär hos sågverksarbetare och pleurit hos asbestexponerade patienter behandlade med ergotalkaloider. I andra projekt studerades faktorer som ökade risken för hårcellsleukemi, en ovanlig form av leukemi. På senare år har jag arbetat med en stor långtidsuppföljning av riskfaktorer för astma. Två doktorander, Monica Uddenfeldt och Mai Leander, disputerade 2010 på riskfaktorer för astma resp. livskvalitet vid astma. Sedan 2003 arbetar jag under perioder som gästforskare vid Canadian Centre for Health and Safety in Agriculture, University of Saskatchewan, Saskatoon, Kanada, där jag studerar risken för atopi i samband med polymorfism av TLR4 (Toll like receptor 4) i en stor populationsstudie insamlad på den kanadensiska prärien. TLR4 studeras även i en stor brittis kohort. Flera projekt handlar om genusperspektiv och diskriminering på läkarprogrammet.

Under 2000-talet har jag engagerat mig fackligt. 2003 – 2019 var jag huvudskyddsombud och även regionalt skyddsombud för läkarna i Uppsala län och blev nominerad till Årets skyddsombud 2006. 2006 – 2014 var ledamot av Läkarförbundets centralstyrelse och var även ordförande för förbundets Arbetslivsgrupp 2010 - 2014. Jag är ledamot i styrelsen för Upplands Allmänna Läkarförening sedan 2001, har haft posten som vice ordförande under många år och var ordförande 2009 – 2012. 2004-2020 var jag ordförande för Sjukhusläkarna i Uppsala. Jag är ledamot av Upsala läkarförenings nämnd sedan 1999 och sekreterare sedan 2009 och Social Media Editor för Upsala läkareförenings tidskriften Upsala Journal of Medical Science. På fritiden arbetar jag som medicinsk konsult med bedömning av arbetsskadefall, som överklagats till högre rätter.
 

Tel.:
018-611 92 33
E-post:
pia.rehfisch[@]akademiska.se
Överläkare
Senior Physician
Rehfisch, Pia
E-post:
roma.runeson.broberg[@]medsci.uu.se
Docent
Associate Professor
Runeson Broberg, Roma

Mitt tidiga intresse för psykologi kom genom konsten. Jag utbildade mig till psykolog och bildterapeut och med dessa kunskaper reste jag i början på 80-talet till USA. Där arbetade jag i fem år som terapeut vid ett statligt mentalsjukhus i Dallas, Texas. Tillbaka i Sverige arbetade jag med flera områden inom psykiatrin i 10 år innan jag sadlade om till psykologtjänsten vid Arbets- och miljömedicin. Jag är både legitimerad psykoterapeut och specialist i diagnostik. Erfarenheten av människor i olika kulturer samt min långa utbildning har fått mig att inse vikten av individens egen kreativitet, vårdandet av sin mentaliseringsförmåga i sökandet efter egen hälsa och motverkandet av ohälsa.

Jag föreläser gärna och vill inspirera till förebyggande processer så att ohälsa inte uppstår. Att vara medveten om sig själv, sina svaga och starka sidor och sin personlighet, är ”att ha sig själv” på ett medvetet sätt. Detta är i all enkelhet essensen av forskningen i förebyggande av ohälsa på individnivå. På gruppnivå bidrar jag till gruppens medvetandegörande om sin psykosociala situation genom checklistan Arbetsplatsens Psykosociala Puls (APP)som publicerades på www.ammuppsala.se 2002 och finns tillgänglig för kopiering och användning.

Jag disputerade 2005 och min avhandling handlar om vilken roll personlighet spelar vid rapportering av medicinska symptom. Efter avhandlingen studerar jag vidare sambanden mellan psykosociala faktorers inverkan på hälsa och ohälsa. Stöd på arbetet verkar vara en mycket viktig faktor för hälsan.

Publikationer/Publications

E-post:
greta.smedje[@]medsci.uu.se
Docent
Associate Professor

Obs! kontaktas endast via mail.

Tel.:
018-611 36 58
E-post:
asa.stollman[@]akademiska.se
Psykolog (doktorand)
Psychologist
Stöllman, Åsa

I vår kliniska verksamhet möter jag patienter för konsultationer och utredningar, både av individer och av arbetsmiljön på arbetsplatser. Frågeställningarna är ofta kopplade till patienternas psykosociala arbetsmiljö, såsom stress och mobbning. Jag träffar också patienter som besväras av miljökänslighet samt att jag genomför neuropsykologisk testning när vi utreder personer som varit utsatta för olika typer av exponeringar, exempelvis för lösningsmedel.

De forsknings/utvecklingsprojekt som jag framförallt arbetar med handlar om kommunikation i arbetsgrupper (projektet Balanserad kommunikation, Rapport nr 3/2012 ) och om friskfaktorer i organisationer (projektet Hälsa och Framtid, Rapport nr 1/2013). Jag har varit med och utvärderat en utbildning med inriktning på att stärka viktiga friskfaktorer i organisationer i kommuner (Friska verksamheter, AFA-rapport). Gemensamt för studierna är att de ingår i forskningsfältet Positiv Psykologi, ett ämnesområde som jag har intresserat mig för de senaste åren. Projekten har både varit kvalitativa och kvantitativa, metoder som har använts är enkäter, strukturerade intervjuer och fokusgrupper. Ett annat uppdrag som jag arbetat med är ett projekt på Forsmarks kärnkraftverk där vi utrett om syresänkt arbetsmiljö påverkar personalens kognitiva förmåga (Rapport nr 2/2013). 

Aktuellt nu är ett projekt där vi följer ett antal organisationer i deras förändringar av kontorsmiljö. Vi är intresserade av hur den organisatoriska och sociala arbetsmiljön påverkas av att arbeta i olika typer av kontor, framförallt i de moderna aktivitetsbaserade kontoren. Vi undersöker hur själva förändringsarbetet genomförs på ett bra sätt, för att skapa kontor som inkluderar de viktiga organisatoriska friskfaktorerna som vi funnit i tidigare forskning.

Tel.:
018-611 97 41
E-post:
magnus.svartengren[@]medsci.uu.se
Professor, överläkare
Professor, senior physician
Svartengren, Magnus
Tel.:
018-611 36 57
E-post:
martin.tondel[@]medsci.uu.se
Överläkare
Senior Physician
Tondel, Martin

Mina huvudsakliga arbetsuppgifter på Arbets- och miljömedicin i Uppsala är att utveckla den miljömedicinska verksamheten. I arbetet ingår det även utredning av miljömedicinska frågeställningar på individ- och gruppnivå, samt utredning och sambandsbedömning av patienter med såväl arbets- som miljörelaterad ohälsa. Jag blev färdig specialist i arbets- och miljömedicin 1997, disputerade 2007 och kommer närmast från Västra Götalands Miljömedicinska Centrum (VMC) där jag har arbetat med miljömedicinska bedömningar från 2007 och som vårdenhetsöverläkare från 2011 till 2013 då jag fick en tjänst som överläkare i Uppsala.

1993 började jag på Yrkes- och miljömedicinska kliniken i Linköping där jag huvudsakligen arbetade med utredning av arbetsmedicinska patienter. Jag har bedrivit forskning på orsaker till olika neurologiska sjukdomar främst polyneuropati, men även Parkinsons sjukdom och multipel skleros. På senare år har jag ingått i en forskargrupp som studerat långtidseffekter av strömgenomgång. I Linköping disputerade jag på en avhandling med titeln ”Malignancies in Sweden after the Chernobyl accident in 1986”. Mot bakgrund av kärnkraftsolyckan i Fukushima 2011 har den medicinska uppföljningen av Tjernobylolyckan i Sverige fått ökad aktualitet och jag avser att fortsätta studera de medicinska konsekvenserna av Tjernobylolyckan.

Jag har ett brett intresse i olika miljömedicinska frågor inklusive riskkommunikation, förorenad mark, buller och radon, men där mina specialområden utgörs av joniserande och ickejoniserande strålning. Jag var anlitad av Socialstyrelsen som expert på elöverkänslighet från 2005 till 2013 då denna fråga flyttade över till den nybildade Folkhälsomyndigheten.

 

Publikationer/Publications

E-post:
margareta.torgen[@]medsci.uu.se
Överläkare
Senior Physician
Torgén, Margareta

Jag är sedan 2006 anställd som överläkare på Arbets- och miljömedicin i Uppsala och är specialist i yrkesmedicin. Mina arbetsuppgifter omfattar kliniskt arbete med ärenden som remitteras till kliniken. Medverkar därtill i undervisning, projekt och utredningar.

Har tidigare jobbat på det nu nedlagda Arbetslivsinstitutet och forskat om äldre i arbetslivet. Disputerade 1999 på en avhandling om medelålders och äldres fysiska funktion och belastningar i arbetslivet. Mitt intresse för balansen mellan funktion och krav har utvidgats och omfattar under senare tid även metoder som kan användas för undersökning av denna balans.

Har goda kontakter med företagshälsovården som fd kursledare på företagsläkarkursen och jobbar för närvarande i ett projekt med stöd från FAS för att främja forskningssamverkan mellan de arbets- och miljömedicinska klinikerna i landet och företagshälsovården.

Tel.:
018-611 36 55
E-post:
susanne.victor[@]akademiska.se
Biolog, doktorand
Biologist, PhD student
Victor, Susanne

Jag:
- medverkar i projekt rörande stallmiljö, skolmiljö, arbetsmiljö och liknande.
- utför analyser av damm och luftprover för bestämning av halten allergen i proverna/miljön. Typiska allergen är från katt, hund, häst, kvalster och pollen som alla kan ge upphov till allergiska reaktioner.
- har tidigare varit anställd som forskningsassistent vid kliniska vetenskaper, hästmedicin SLU i Uppsala.
- har en magister i biologi, bioteknologprogrammet från SLU.

E-post:
eva.vingard[@]medsci.uu.se
Professor emerita
Professor Emerita
Vingård, Eva

Jag var under perioden 2005 till i april 2014 professor i Arbets- och miljömedicin vid Uppsala Universitet och under åren 2005-2011 även verksamhetschef och överläkare vid Arbets- och miljömedicinska kliniken vid Uppsala Akademiska Sjukhus. Sedan 1 april 2014 har jag nu emeritus ställning och behåller min kontakt med Uppsala.

1986 blev jag specialist i yrkesmedicin efter tjänstgöring på Karolinska Sjukhuset, år 2000 docent i yrkesmedicin vid Karolinska Institutet och 2004 professor i Personskadeprevention också vid Karolinska Institutet. Jag har en lång erfarenhet av kliniskt arbete som yrkesmedicinare vid Stockholms läns landsting och som företagsläkare det senare under ca 8 år. 1996-1998 var jag forskningsläkare vid Arbetslivsinstitutet. Mina huvudsakliga forskningsområden är fysiska och psykosociala förhållanden i arbetslivet som orsaker till sjuklighet i rörelseorganen, hållbar hälsa och rehabilitering inom offentlig sektor och orsaker till och effekter av sjukskrivning. Sedan 2011 bedriver jag fortfarande tillsammans med medarbetare studier om migration, arbete och hälsa.

Sedan 2018 är jag medlem i Regeringens delegation för främjande av senior arbetskraft. Delegationen har utgivit 23 skrifter och slutbetänkandet ska överlämnas till regeringen i november 2020 (www.seniorarbetskraft.se).

Jag är ordförande i sakkunniggruppen i programmet ”Att arbeta med psykisk ohälsa” hos AFA Försäkring. Programmet startade 2020 och pågår i tre år.

Tidigare har jag varit engagerad i styrelsen för Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS numera FORTE, ordförande i Arbetsmarknadsdepartementets arbetsmiljöpolitiska kunskapsråd (http://www.regeringen.se/sb/d/10259/a/113439) och medlem i Socialdepartementets Rehabiliteringsråd. Jag har även medverkat i flera statliga utredningar och SBU-rapporter.

 

Tel.:
Endast mejl
E-post:
juan.wang[@]medsci.uu.se
Medicine doktor
Researcher
Wang, Juan

I have a Masters degree (January 2012) from the Faculty of Urban Construction and Environmental Engineering, Chongqing University, China. My undergraduate major area of study was heating, ventilation and air-conditioning.

My area of research is preschool children’s asthma and allergy associations with the home environment in Chongqing, which is part of the international cooperation project “CCHH” (Chinese Child & Home & Health). The aim of the project is to study the association between children’s asthma and allergy, parents’ asthma and allergy, parents’ sick building syndrome and the home environment in China. Ten universities are involved in the study and more institutions are planning to join.

Presently I am working in The Department of Medical Sciences, Uppsala University Hospital as a researcher in order to learn more about epidemiology.

E-post:
peter.westerholm[@]medsci.uu.se
Professor emeritus
Professor Emeritus
E-post:
gunilla.wieslander[@]medsci.uu.se
Docent
Associate Professor
Wieslander, Gunilla

Obs! kontaktas endast via mail.

Tel.:
018-611 36 41
E-post:
robert.walinder[@]akademiska.se
Överläkare, docent
Senior Physician, Associate Professor
Wålinder, Robert

Specialist i yrkes- och miljömedicin, arbets- och miljömedicin, klinisk fysiologi samt innehar europeisk allmänläkarlicens.

Disputerade 1999 inom området yrkes- och miljömedicin på avhandlingen: Nasal Reactions and the School Environment. Nasal Patency and Lavage Biomarkers in Relation to Ventilation, Cleaning and Some Indoor Air Pollutants.

Forskningsinriktningen kan närmast beskrivas som miljöfysiologiska studier. Det omfattar såväl fysisk, kemisk, toxikologisk och psykosocial påverkan på våra fysiologiska funktioner i hjärna, hjärta, kärl och luftvägar.

Publikationer/Publications

Academic degrees
- Medical degree 1988 (MD)
- Doctor’s degree of medical sciences 1999 (PhD)
- Associate professor at the Dept of Medical Sciences, Uppsala University 2010

Medical authorisations
-Registered doctor by the Swedish National Board of Health and Welfare 1991
-Specialist qualification in Occupational and Environmental Medicine (Yrkes- och miljömedicin [Swe]) 1998
-Specialist qualification in Clinical Physiology 2002
-Specialist qualification as General Practitioner 2006
-Specialist qualification in (New) Occupational and Environmental Medicine (Arbets- och miljömedicin [Swe]) 2021

E-post:
sofia.astrom_paulsson[@]medsci.uu.se
Doktorand
PhD student
Tel.:
018-611 36 42
E-post:
lenita.oqvist[@]akademiska.se
Kommunikatör
Communicator

Jag jobbar med "allt" som har med kommuikation att göra såsom hemsidan, nyhetsbladet "Arbete - Miljö - Medicin", broschyrer och administration av utbildningar.