Stöllman, Åsa

Psykolog (doktorand)
Psychologist
Tel.: 
018-611 36 58
E-post: 
asa.stollman[@]akademiska.se
Stöllman, Åsa

I vår kliniska verksamhet möter jag patienter för konsultationer och utredningar, både av individer och av arbetsmiljön på arbetsplatser. Frågeställningarna är ofta kopplade till patienternas psykosociala arbetsmiljö, såsom stress och mobbning. Jag träffar också patienter som besväras av miljökänslighet samt att jag genomför neuropsykologisk testning när vi utreder personer som varit utsatta för olika typer av exponeringar, exempelvis för lösningsmedel.

De forsknings/utvecklingsprojekt som jag framförallt arbetar med handlar om kommunikation i arbetsgrupper (projektet Balanserad kommunikation, Rapport nr 3/2012 ) och om friskfaktorer i organisationer (projektet Hälsa och Framtid, Rapport nr 1/2013). Jag har varit med och utvärderat en utbildning med inriktning på att stärka viktiga friskfaktorer i organisationer i kommuner (Friska verksamheter, AFA-rapport). Gemensamt för studierna är att de ingår i forskningsfältet Positiv Psykologi, ett ämnesområde som jag har intresserat mig för de senaste åren. Projekten har både varit kvalitativa och kvantitativa, metoder som har använts är enkäter, strukturerade intervjuer och fokusgrupper. Ett annat uppdrag som jag arbetat med är ett projekt på Forsmarks kärnkraftverk där vi utrett om syresänkt arbetsmiljö påverkar personalens kognitiva förmåga (Rapport nr 2/2013). 

Aktuellt nu är ett projekt där vi följer ett antal organisationer i deras förändringar av kontorsmiljö. Vi är intresserade av hur den organisatoriska och sociala arbetsmiljön påverkas av att arbeta i olika typer av kontor, framförallt i de moderna aktivitetsbaserade kontoren. Vi undersöker hur själva förändringsarbetet genomförs på ett bra sätt, för att skapa kontor som inkluderar de viktiga organisatoriska friskfaktorerna som vi funnit i tidigare forskning.