Projekt - pågående

Visa: pågående | avslutat | alla

Titel År Kontaktperson

Handintensivt arbete: en metodik för riskbedömning, medicinska kontroller och utvärdering.

2017 till 2019 Nyman, Teresia

STAMINA Strukturerat och Tidseffektivt Arbetssätt genom Metoder för Inkluderande Arbetsliv - resultat ökad arbetslust, motverka kränkningar och mobbning.

2016 till 2019 Magnus Svartengren

Geographical and cultural distance as denominators for health, labour market position and marginalization for migrants in Sweden (HAI II)

2016 Johansson, Bo

Arbetsställningars betydelse för besvärsuppkomst i nacke-skuldra – exponerings-responssamband och referensvärden från tekniska mätningar

2016 till 2017 Palm, Peter

Påverkar exponering för hormonstörande miljögifter de kroppsegna nivåerna av könshormoner och leder denna påverkan till uppkomst av fetma, diabetes och hjärt-kärlsjukdom?

2015 till 2019 Lind, Monica

Påverkar exponering för perfluorerade ämnen risken att drabbas av kardiometabola sjukdomar ?

2015 till 2019 Lind, Monica

Arbetsmiljö, Hälsa och Framgångsfaktorer vid arbete i olika typer av kontorslandskap

2015 till 2018 Stöllman, Åsa

Hur kan medicinska kontroller i arbetslivet användas i det förebyggande arbetsmiljöarbetet?

2015 till 2016 Eriksson, Tomas

Överarmsposition i sittande och stående under arbete och fritid bland arbetare i 13 olika yrken

2015 till 2016 Palm, Peter

Hälsa och produktivitet bland vårdpersonal i Uppsala län

2015 till 2021 Ghaffari, Mostafa

Anestesipersonalens arbetsmiljö

2014 till 2018 Runeson Broberg, Roma

Utvärdering av Work Ability Index (WAI) som riskindikator för framtida ohälsa

2013 till 2015 Torgén, Margareta

Sambandsstudie mellan byggnadens status och boendes upplevda innemiljö och ohälsa med hjälp av BETSI databasen (BETSI-DATE)

2013 till 2017 Smedje, Greta

3HEA

2013 till 2016 Karin Engvall

System för hälsosamma arbetsplatser: Betydelse av samarbetsavtal mellan arbetsgivare och FHV

2013 till 2014 Svartengren, Magnus

Bidrar exponering för Bisfenol A till uppkomst av fetma och benskörhet?

2013 till 2017 Lind, Monica

En metod för bedömning av arbetsförmåga i befintligt arbete - nyckel för samverkan mellan arbetsledare, anställd och FHV med arbetsmiljön i centrum.

2013 till 2017 Svartengren, Magnus

Allergi mot häst - från miljöexponering till diagnostik

2013 till 2020 Victor, Susanne

Balanserad kommunikation - en nyckel till produktivitet och hälsa?

2012 till 2014 Stöllman, Åsa

Psykosocial arbetsmiljö för piloter

2012 till 2016 Runeson Broberg, Roma

Psykosociala arbetsförhållanden: personlighetens roll för överengagemang i arbetet och känslor av arbetsglädje respektive olust inför arbete

2012 till 2016 Runeson Broberg, Roma

Effekter av lågdosstrålning

2012 till 2018 Alinaghizadeh, Hassan

Astma och fukt, mögel och endotoxin i bostäder (ECRHS II)

2011 till 2013 Norback, Dan

En jämförande studie av flyktiga organiska ämnen (VOC) i bostäder i Sverige och Japan

2011 till 2014 Norback, Dan

3H - Hälsomässigt Hållbara Hus

2011 till 2016 Engvall, Karin

Nätverk för kompetensutveckling och samarbete inom arbetsmiljöområdet

2011 till 2016 Torgen, Margareta

Enkätundersökning om boendes upplevda inomhusmiljö och ohälsa - en delstudie inom BETSI

2011 till 2013 Norback, Dan

Bostadsmiljö i Asien

2010 till 2013 Norback, Dan

HESE (Health Effects of the School Environment) En europeisk skolstudie

2010 till 2013 Norback, Dan

Europastudien (ECRHSII) – Utemiljön, Luftvägar och hälsa

2009 till 2013 Norback, Dan

Skolmiljö i Asien

2009 till 2014 Norback, Dan

BUS

2007 till 2017 Wålinder, Robert