3HEA

År: 
2013 till 2016

3HEA – Astma, allergi och andra hälsobesvär

Kontaktpersoner: Karin Engvall, AMM Uppsala

Det övergripande syftet med dessa studier är att få en ökad kunskap om samband mellan energianvändning, byggnadens utformning, dess fastighetsskötsel, brukarnas beteende och husets invånare genom att på ett systematiskt sätt studera dess effekter på förekomst av astma och allergi och annan överkänslighet samt SBS symtom.

 

Studien utgår från analyser gjorda på data från tvärsnittsstudien ”Hälsomässigt Hållbara Hus – 3HE studien” om energianvändning, upplevd innemiljö och hälsa bland boende i Stockholms flerbostadshus. Grundmaterialet består av enkätdata från boende om upplevt inomhusklimat och hälsa i 472 flerbostadshus och 7 554 lägenheter (se 3HE – studien). En multipel logistisk regressionsmodell prövas för att studera hur interaktionen mellan byggnadens design, dess energianvändning och förvaltning, lägenhetens standard samt hushålls och individdata påverkar förekomsten av astma, allergi och andra hälsobesvär. 

 

Projektet är finansierat av Formas, Fortum Värme, Fastighetsägarna Sverige, Fastighetsägarna Stockholm, Stockholms stad samt Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond. Forskningsansvarig är Karin Engvall, Institutionen för medicinska vetenskaper, arbets- och Miljömedicin.

LÄS MER: Norbäck D, Lampa E, Engvall K. Astma, Allergy and Eczema among Adults in Multifamily Houses in Stockholm (3HE Study)- Associations with Building Characteristics, Home Environment and Energy Use for Heating; PLOS ONE DOI:10.1371/journal.pone.0112960 December 5, 2014.