Allergi mot häst - från miljöexponering till diagnostik

År: 
2013 till 2020

Ansvarig: Lena Elfman, Anna Rask-Andersen
Kontaktperson:
Susanne Victor
 

Antalet hästar i Sverige är mycket stort och är förstås relaterat till det stora intresse som finns för hästsport, vilken är den näst största sporten i landet. För många bidrar samvaro med hästar till en god livskvalitet. Detta innebär att hästallergi blir ett problem för många. Allergiska reaktioner utlöses av allergener som består av vattenlösliga proteiner som sprids i små partiklar. Allergener sprids både i luften och exempelvis via kläder och hår och kan därför också påverka människor som själva inte varit nära något djur. Allergener finns bl.a. i djurens hudepitel, mjäll (stöv), saliv och urin. Hästallergener är idag mindre studerade än allergener från andra husdjur och tamdjur. Idag är fyra hästallergen identifierade; Equ c1, Ecu c2, Ecu c3 och Ecu c4. Enligt tillgängliga data är Equ c1, ett lipocalin, huvudallergenet.

Syftet med projektet är att analysera skillnader i allergenprofiler i stöv, saliv och urin hos tio vanliga hästraser i Sverige. Vi har tidigare använt oss av ett diagnostiskt ELISA-test för kvantitativ bestämning av hästallergenet Equ c4. Nu pågår även utveckling av antikroppar mot Equ c 1 och c 2. Med dessa verktyg kommer vi att undersöka allergenprofilen hos de olika hästraserna. Därefter kommer vi studera den motsvarande hästallergenprofilen hos hästallergiska patienter. Frågan är om patientens symtom korrelerar med reaktion till de olika hästallergenkomponenterna. Förutom att identifiera hästraser eller individer med låg/annorlunda allergenprofil, kommer vi förhoppningsvis kunna identifiera hästraser som är bättre lämpade för hästallergiska patienter, vilket skulle kunna innebära att de kan ägna sig åt ridsport och få en bättre livskvalitet.

 

English version

Alllergy against horse - from enviromental exposure to diagnostics

The number of horses in Sweden is very large and, of course, is related to the great interest for horse sports. It is the second largest sport in the country. For many, togetherness with horses contributes to a good quality of life. Horse allergy therefore presents a problem for many. Allergic reactions are triggered by allergens consisting of water-soluble proteins dispersed in small particles. Allergens are spread both in the air and for example through clothes and hair and can therefore also affect people who themselves have not been close to any animal. Allergens are present in the animal's skin epithelia, dandruff, saliva and urine. Horse allergens are today less studied than allergens from other pets and domestic animals. So far four horse allergens are identified; Equ c1, Ecu c2, Ecu c3 and Ecu c4. According to available data, Equ c1, a lipocalin, is the main allergen.

The purpose of this project is to analyze the differences in horse allergen profiles in the epithelia, saliva and urine from ten common horse breeds in Sweden. We have previously used a diagnostic ELISA test for quantitative determination of the horse allergen Equ c 4. Now the development of antibodies to Equ c 1 and c 2 is ongoing. With these tools we will investigate the allergen profile of the various horse breeds. Then we will study the corresponding horse allergen profile in horse allergic patients. The question is whether the patient's symptoms correlate with the reaction to the various horse allergen components. In addition to identifying horse breeds or individuals with low / different allergen profiles, we will hopefully be able to identify horse breeds that are better suited for horse allergic patients, which could mean that they can engage in horse sports and get a better quality of life.