Arbetsmiljö, Hälsa och Framgångsfaktorer vid arbete i olika typer av kontorslandskap

År: 
2015 till 2018

Kontaktpersoner: Åsa Stöllman, Tomas Eriksson

Fördelar med cellkontor anses vara både visuell och auditiv avskildhet för koncentrationskrävande uppgifter, egenkontroll och möjligheter till enskilda samtal och möten. Fördelar med kontorslandskap är överblicken, möjligheten att se vilka som är på plats samt att du snabbt kan utbyta information.

Byte av kontorsmiljö innebär ett stort förändringsarbete för organisationen, vilket är en stor utmaning som kan upplevas på olika sätt av de inblandade. Därför är det viktigt att man bygger förändringen på delaktighet, information och tydlighet för att göra förändringsarbetet begripligt, hanterbart och meningsfullt för medarbetarna.

Syfte

Syftet med studien är att dels undersöka hur förändringsarbete genomförs samt att undersöka hur medarbetarnas hälsa och den psykosociala arbetsmiljön påverkas av förändringen till nya kontorsmiljöer.  Effekter på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön som framkom i utvärderingen vid Psykiatrins hus kommer att undersökas; bland annat gäller det ledarskap, socialt stöd och kommunikation.

 

Metod

Före- och eftermätningar kommer att genomföras med mixed method design, vilket innebär kvantitativa och kvalitativa undersökningar, för att fånga upp förändringar i kontorsmiljön samt hur det påverkar arbetsmiljön.

 

Publikation

Resultaten kommer att redovisas i AMMs rapportserie för att nå ut till en bredare målgrupp. Resultaten planeras också att publiceras i vetenskapliga tidskrifter.  Projektet planeras inkludera doktorandarbete.

Referenser

Antonovsky, Aaron. 1991. ”Hälsans mysterium”. http://www.bokus.com/bok/9789127110274/halsans-mysterium/.

Bodin Danielson, Christina. 2010. The office - an explorative study Architectural Design’s Impact on Health, Job Satisfaction and Well-being.

”Psykatrins Hus AMM_rapport 1_2015.pdf”. u.å.

Seddigh, Aram. 2015. ”Forskning om kontor || Öppna kontorslandskap | Flexkontor”. Forskning om kontor | Aktivitetsbaserat kontor | Öppna kontorslandskap | Flexkontor. Åtkomstdatum april 17. http://kontorslandskap.se/.