Balanserad kommunikation - en nyckel till produktivitet och hälsa?

År: 
2012 till 2014

Kontaktperson: Åsa Stöllman

En kontrollerad, interventiv studie av arbets-enheter i kommuner och landsting.

Syftet med denna kombinerade kvalitativa och kvantitativa interventionsstudie är att väsentligt bidra till att öka kunskaperna om hur konstruktiv kommunikation och ett gott lärandeklimat kan bidra till ett bättre arbetsliv, både i termer av ökad produktivitet och av ökad hälsa. Om forskningsstudien visar positiva resultat kan det i förlängningen bana väg för en delvis ny syn på ”rationalisering” i kommuner och landsting, där man investerar i ett utvecklat lärandeklimat istället för t ex omorganisation.

Den kvalitativa delen av studien är interaktiv, och ett 20-tal organisationsenheter inom 4-5 kommuner och landsting kommer att inbjudas att medverka. Medverkande organisationer får, samtidigt som de deltar i studien, praktisk träning och coachning i att utveckla sin kommunikation, en kunskap de givetvis kan nyttiggöra också utanför forskningsarbetet. De får även en möjlighet till snabb återföring av de framväxande forskningsresultaten.
 
Projektets kvantitativa del innebär att effekterna på produktivitet, kundnytta, kvalitet och hälsa kommer att mätas före och efter det att utvecklingsarbetet har genomförts. Som jämförelse kommer samma variabler att undersökas i organisationsenheter inom samma kommun eller landsting som inte ingår i interventionsstudien.
 
Projektet är ett tvärvetenskapligt samarbete som inkluderar forskare med kunskaper från fälten företagsekonomi, organisations- och lärandeforskning, personalvetenskap samt arbetsmedicin/hälsa i arbetslivet.
 
Forskningsprojektet är ett samarbete mellan Institutet för Personal- och Företagsutveckling (IPF), Uppsala universitet, och Arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet.

Projektledare är Birgitta Södergren, docent, IPF.