Bostadsmiljö i Asien

År: 
2010 till 2013

Kontaktperson: Dan Norbäck

Under 2000-talet har vi genomfört bostadsmiljöstudier ibland annat Kina, Japan och Malaysia, som ett led i forskningssamarbete med Asien. Vi har mätt allergen, inomhusklimat, ventilation och kemiska och mikrobiella komponenter i bostäder. Vi har även studerat samband mellan bostadsmiljön och astma och luftvägssymptom och allergier via frågeformulär som distribuerats till skolelever.

I Shanghai, en storstad (16 milj. invånare) i den mest utvecklade delen av Kina, valdes trettio bostäder via personliga kontakter. Merparten var nya bostäder i flerfamiljshus. Pälsdjursinnehav förekom inte i någon av bostäderna. Undersökningen gjordes på vintern. Dammprover samlades med speciell provtagare. I dammproverna analyserades katt, hund, hästallergen, samt allergen från husdammskvalster, tropiskt förrådskvalster, kackerlacka, samt mögelarten Alternaria alternaria, med ELISA teknik. Dessutom mättes formaldehyd, kvävedioxid (NO2), svaveldioxid (SO2), ozon (O3), både inne och utanför bostäderna under en vecka samt halten radon under tre månader i bostaden. Husdammskvalster fanns i samtliga prover, ofta både i sängdamm och golvdamm. Mediannivån i sängdamm var 8430 ng/g (<200-36400 ng/g) för Der p1 och 5410 ng/g ( 2000 ng/g) att de innebär risk för sensibilisering. Detta kan förklaras av det fuktiga och varma klimatet i Shanghai. Trots att ingen hade katt eller hund fanns dessa pälsdjursallergen i 54 % av sovrummen. Detta talar för att det finns en indirekt spridning av djurallergen i Shanghai. Formaldehyd och NO2 förekom i relativt höga halter. Halten formaldehyd överskred WHOs riktvärde på 100 mikrogram/m3 i 10 % av bostäderna, maximalt uppmättes 321 mikrogram/m3. Halten NO2 var hög både inne i bostäderna (33-89 mikrogram/m3) och utanför bostäderna (39-86 mikrogram /m3) på grund av biltrafiken ute och gasspisar inne, och överskred nästan alltid WHOs riktvärde på 40 mikrogram/m3 . Radonhalten var låg (6-33 Bq/m3) i samtliga bostäder.

En annan bostadsundersökning gjordes i Wuzhou, en mindre stad i södra Kina, där 40 bostäder valdes via personliga kontakter. Mätningar gjordes November-December 2008. Medianvärdena inomhus var 17 C rumstemperatur, 54 % luftfuktighet och 508 ppm koldioxid. Endast 8 % av sovrummen hade koldioxidhalter över 1000 ppm. Partikelhalten var hög både ute och inne, 356 mikrogram/m3 PM10 inne och 321 mikrogram/m3 ute. Medianhalten NO2 inomhus var 45 mikrogram/ m3. Medianhalten aldehyder var låg, 6 mikrogram/m3 formaldehyd och 7 mikrogram/m3 acetaldehyd, ingen bostad överskred WHOs riktvärde för formaldehyd. Halten mögel DNA var genomgående hög i bostäderna, liksom halten allergen från husdammskvalster. Kattallergen och hundallergen var vanligt förekommande men nivåerna var oftast relativt låga. I studien ingick mätning av NO i utandningsluft, som är ett mått på inflammation i de nedre luftvägarna, hos 130 personer i de 40 bostäderna. Medianhalten var 11 ppb NO, endast 6 personer hade NO över normalvärdet (>25 ppb). Totalt hade 3 % någon gång haft astma men ingen hade pågående astma eller använde astmamedicin.

I en studie bland 153 kvinnliga universitetsstudenter i Kobe, Japan, studerades samband mellan astma, allergier och rapporterade fuktskador och mögelväxt i bostaden. Totalt hade 16 % läkardiagnosticerad astma, och 58% rapporterade pollenallergi, 16% kattallergi och 11% hundallergi. Luftvägssymptom var vanliga. Totalt hade 21 % av bostäderna fuktskada eller mögelväxt, 7 % hade målat om invändigt sista året, 7 % hade lagt nytt golv, 56 % hade kondens på fönstren vintertid och i 22 % av bostäderna förekom miljötobaksrök (ETS). Pip och väsningar (”wheeze”) var vanligare i bostäder som haft fuktskada eller mögelväxt de senaste 5 åren, som hade kondens på fönstren, och där det röktes inomhus. Pälsdjursallergier var vanligare i bostäder där man målat om invändigt sista året, och luftvägsinfektioner var vanligare där man hade lagt in nya golv. Slutsatsen är att astma och allergier var vanliga och är relaterade till exponeringar i bostaden.

I en annan studie studerades samband mellan luftvägssymptom och rapporterade fuktskador och mögelväxt i bostaden hos 462 högstadiebarn i Johor Bahru i södra Malaysia. Totalt hade 13% läkardiagnosticerad astma och   12% rapporterade pollenallergi, 10% kattallergi och 8% hundallergi. Luftvägssymptom var mycket vanliga. Totalt hade 48 % av bostäderna tecken på vattenskada eller mögelväxt, 44 % hade målat om invändigt senaste året, och i 43 % förekom miljötobaksrök (ETS). Pip och väsningar (”wheeze”) var vanligare i bostäder som nyligen målats om invändigt. Andnödsattacker dagtid och läkardiagnosticerad astma var vanligare i bostäder som hade något tecken på vattenskada eller mögelväxt. Nattliga attacker av andnöd var vanligare i bostäder med mögellukt. Slutsatsen är att barnen i Johor Bahru, som ligger i tropikerna, i hög grad utsätts för fukt, mögel och ETS hemma och detta kan öka risken för astma och luftvägssymptom.

Publikationer

Guihong Cai, Dan Norbäck  Exhaled NO and ventilation, indoor allergens, fungal contamination and particles in home environment in Wuzhou, South China. ERS 2010, 18-22 September 2010, Barcelona, Spain.

Norbäck D, Elfman L, Mi Y-H, Mi Y-L. Allergennivåer i säng- och golvdamm i bostäder i Shanghai, Kina. Hygiea 2002: 111:108. (Föredrag på läkarstämman 2002)

Takaoka M and Norbäck D. The home environment of Japanese female university students-association with respiratory health. Indoor Built Environ 2011;20:369-376.

GunillaWieslander, Jamal Hashim, Zailina Hashim, Faridah Ali, Guihong Cai, Dan Norbäck. Asthma, respiratory symptoms, airway infections and a history of allergy in relation to the home environment of Pupils in Johor Bahru, Malaysia. Indoor Air 2011, Austin, Texas, 5-10 June 2011.