BUS

År: 
2007 till 2017

Kontaktperson: Robert Wålinder

Samtliga lärare i grundskolans åk 0-5, förskollärare, barnskötare och fritidspedagoger (4 600 st) i Uppsala län erhöll en enkät med frågor om hörselnedsättning, tinnitus, stressrelaterade symtom och arbetsmiljö. I tio skolor och förskolor, tre i Uppsala och en vardera av övriga kommuner, erbjöds också all personal audiometri kombinerat med personburen bullermätning. Val av dessa skolor gjordes utifrån att svarsfrekvensen på enkäten skulle vara hög.

Preliminära resultat visar att ca en fjärdedel av personalen inom skola och förskola rapporterade hörselproblem. Eftersom medelåldern bland de svarande var relativt hög (40 % över 50 år) är det sannolikt att denna höga andel utgör ett uttryck för naturligt insättande hörselnedsättning pga. ålder. Audiometrimätningarna i fält visade lätt förhöjda hörtrösklar bland kvinnlig, men inte manlig, personal i skola och förskola. De lätt ökade hörtrösklarna hos kvinnlig skolpersonal kan dock inte säkert påstås vara förhöjda pga. skillnader i mätmetod. Men eftersom ljudnivåerna var relativt höga, förfaller det angeläget att sänka ljudnivåerna i den svenska skolan.

En rapport finns på de första analyserna:
http://ammuppsala.se/sites/default/files/rapporter/2009/Rapport%202-2009...