Effekter av lågdosstrålning

År: 
2012 till 2018

Kontaktperson: Hassan Alinaghizadeh

En 25-årsuppföljning av effekterna på cancerincidens av det radioaktiva nedfallet från kärnkraftshaveriet i Tjernobyl 1986. Tidigare resultat från en 15-årsuppföljning har antytt ett dos-responssamband, men kritik har framförts gällande dessa slutsatser avseende kausalitet och möjliga latenstider för cancerutveckling. I denna uppföljning används detaljerade exponeringsuppgifter och en kohort på närmare tre miljoner personer med utdrag från cancer- och dödsorsaksregistren. Avsikten är att vi kommer att få en mer detaljerad kunskap om och en säkrare kvantifiering av riskerna med lågdosstrålning.