Europastudien (ECRHSII) – Utemiljön, Luftvägar och hälsa

År: 
2009 till 2013

Kontatakperson: Dan Norbäck

Ledare för utemiljögruppen inom ECRHS II: Nino Kunzli

Deltagare från Uppsala i utemiljögruppen inom ECRHSII: Dan Norbäck

Europastudien Luftvägar och hälsa (www.ecrhs.org) är EU-finansierad multicenterstudie som initierats av lungklinikerna vid 54 centra inom och utanför EU. Inom studien finns en arbetsgrupp som studerar luftföroreningar i utomhusmiljön. Initialt gjordes en sammanställning av historiska data under 1990-talet för olika luftföroreningar i de 36 Europeiska städer som initialt ingick när Europastudien startades 1989-1992. Data samlades in för svaveldioxid (SO2); kolmonoxid (CO), kvävedioxid (SO2), kväveoxid (NO), totalhalt partiklar (TSP), sot (black smoke), PM10 och ozon (O3). Medelvärdet för SO2 under senaste 3-årsperioden (1997-1999) varierade från 1 mg/m3 (Umeå) till 33 mg/m3 i Oviedo i Spanien. Treårsmedelvärdet för PM10 varierade från 13 mg/m3 i Göteborg till 47 mg/m3 i Dublin. Halten SO2 i Europa hade minskat signifikant, medan halterna av NO2, TSP; PM10 varit mer eller mindre konstanta under 1990-talet, och O3 tenderade att öka något (Kûnsli et al., 2004). Under juni 2000-November 2001 mättes fina partiklar (PM2.5) samt kvävedioxid (NO2) i 21 städer i tio Europeiska länder, inom ramen för ECRHSII. Årsmedelvärdet och vintermedelvärdet av PM2.5 varierade mer än 10 gånger mellan centra. Reykjavik hade det lägsta årsmedelvärdet (3.7 mg/m3), Turin, Verona och Pavia i Norra Italien hade de högsta årsmedelvärdena (35.3-44.9 mg/m3). Uppsala hade 10.4 mg/m3 som årsmedelvärde, 11.7 mg/m3 som vintermedelvärde, och 7.2 mg/m3 som sommarmedelvärde. Årsmedelvärdet för NO2 varierade från 4.9-72.1 mg/m3 med det lägsta värdet i Reykjavik och de högsta årsmedelvärdena (>50 mg/m3) i Antwerpen, Paris, Barcelona, Turin, Verona och Pavia. Det fanns en god korrelation mellan årsmedelvärdet för PM2.5 och NO2 (Sperman´s r=0.75) (Hazenkamp-von Arx, 2003; Hazenkamp-von Arx, 2004). I ett senare projekt analyserades 15 grundämnen (Al, As, Br, Ca, Cl, Cu, FE, K, Mn, Pb, S, Si, Ti, V, Zn) samt reflektans (svärtnad) i samma dammprover som användes för att mäta PM2.5. Det var stor variation av elementhalterna mellan centra, med de lägsta halterna i Reykjavik, och upp till 80 ggr högre halter i norra Italien (Götchi et al., 2005). Slutligen undersöktes de oxidativa egenskaperna hos de insamlade PM2.5 fraktionerna i två testsystem. Det ena testsystemet mäter dammets förmåga att bilda fria hydroxyradikaler. Det andra mäter dammets förmåga att förstöra antioxidantförsvaret i en syntetisk alveolarvätska. Korrelationen mellan den oxidativa egenskaperna och andra karakteristika hos dammet var låg. Detta indikerar att partikelföroreningars biologiska egenskaper, vad gäller oxidativ förmåga, inte kan förutsägas genom kemiska analyser. (Kûnsli et al., 2006).

Flera hälsostudier rörande utomhusluften i Europa har publicerats inom ramen för ECRHS. Samband mellan kronisk bronkit och trafiknivåer samt trafikföroreningar (NO2) utanför bostaden har påvisats, och sambanden var mest uttalade för kvinnor (Sunyer et al., 2006). Däremot kunde inga samband kunnat påvisas mellan urbana PM2.5 halt mätt stationärt och lungfunktionsförändring (Götchi et al., 2008), eller ny atopisk sensibiliering (Bedada et al., 2007) under en 9-års uppföljningsperiod. En artikel om astmaincidens och bakgrundsnivå NO2 halter är under publicering. Slutligen har genomförts en studie över vilka källor som kan spåras i till PM2.5 fraktionen av utepartiklar i den spanska delen av ECRHSII (Viana et al., 2007).

Rapporter och internationella publikationer

Bedada GB, Heinrich J, Götchi T, Downs SH, Forsberg B, Jarvis D, Luczynska C, Soon A, Sunyer J, Toren K, Kunzli N. Urban background particulate matter and allergic sensitization in adults of ECRHSII. Int Hyg Environ Health 2007; 210:691-700.

Kûnsli N, Naef R, Xhillari D (2004) European Community Respiratory Health Survey II. Final report of work package 5: Historical data of ambient air pollution in 36 European cities of ECRHSI and II, doi: www.ecrhs.org.

Götschi T, Hazenkamp-von Arx ME, Heinrich J, Bono R, Burney P, Forsberg B, Jarvis D, Maldonado J, Norbäck D, Stern WB, Sunyer J, Toren K, Verlato G, Villani S, Kûnsli N. (2005) Elemental composition and reflectance of ambient fine particles at 21 European locations. Atmosperic Environment; 39: 5947-5958.

Götchi T, Sunyer J, Chinn S, de Marco R, Forsberg B, Gauderman JW, Garcia-Esteban R, Heinrich J, Jacquemin B, Jarvis D, Ponzio M, Villani S, Kunzli N. Air pollution and lung function in the European Community Respiratory Health Survey. Int J Epidemiol 2008 (E-publ ahead of print)

Hazenkamp-von Arx ME, Götschi Fellman T, Oglesby L, Kûnsli N, Jarvis D, Luczynska C, Gislason T, Heinrich J, Manzanera A-J, Modig L, Norbäck D, Pfeifer A, Poli A, Ponzio M, Soon A, Vermerie P.(2003) PM 2.5 assessment in 21 european study centers of ECRHSII –Method and first winter results. J Air Waste Mang Assoc;53:617-628.

Hazenkamp-von Arx ME, Götchi T, Ackermann-Liebrich U, Bono R, Burney P, Cyrys J, Jarvis D, Lillienberg L, Luczynska C, Maldonado JA, Jaen A, de Marco R, Mi Y-H, Modig L, Nayer-Oglesby L, Payo F, Soon A, Sunyer J, Villani S, Weyler J, Kûnsli N. PM2.5 and NO2 assessment in 21 European centres of ECRHSII: annual means and seasonal differences. Atmosperic Environment 2004; 38:1943-1953.

Jackuemin B, Sunyer J, Forsberg B, Götchi T, Bayer-Oglesby L, Ackermann-Liebrich U, de Marco R, Heinrich J, Jarvis D, Toren K, Kunzli N. Annoyance due to air pollution in Europe. Int J Epidemiol 2007;36:809-820.

Kûnsli N ; Mudway IS, Götchi T, Shi T, Kelly FJ, Cook S, Burney P, Forsberg B, Gauderman JW, Hazenkamp ME, Heinrich J, Jarvis D, Norbäck D, Payo-Losa P, Poli A, Sunyer J, Borm PJA. Comparison of oxidative properties, light absorbance, total and elemental mass concentration of ambient PM2.5 collected at 20 European sites. Environmental Health Perspectives 2006;114:684-690.

Viana M, Querol X, Götchi T, Alastuey A, Sunyer J, Forsberg B, Heinrich J, Norbäck D, Kunzli N. Source apportionment of ambient PM2.5 at five Spanish Centres of the European Community Respiratory Health Survey (ECRHSII): Atmospheric Environment 2007;41:1395-1406.