En jämförande studie av flyktiga organiska ämnen (VOC) i bostäder i Sverige och Japan

År: 
2011 till 2014

Kontaktperson: Dan Norbäck

Bostaden är den innemiljö där vi tillbringar två tredjedelar av våra liv. Kemiska luftföroreningar i bostäder kan komma från olika källor, t.ex. byggmaterial, inredning, städmedel och andra kemiska hushållsprodukter. Trafikavgaser och andra luftföroreningar, t.ex. kvävedioxid (NO2) från utemiljön är en annan källa till luftföroreningar i bostaden. Eftersom byggmaterial och kemiska produkter tillverkas på olika sätt i olika länder kan exponeringen i bostaden variera. Det finns få jämförande studier mellan olika länder över vilka kemiska ämnen som förekommer i bostadsluften. I projektet mättes olika VOC, formaldehyd och NO2 i 37 bostäder i Nagoya, Japan och 27 bostäder i Uppsala, under eldningssäsongen. Både inomhushalten och utomhushalten av formaldehyd, NO2 och klorerade VOC var högre i Nagoya.

Inomhushalten av formaldehyd var i genomsnitt 17.6 mg/m3 i Nagoya och 8.3 mg/m3 i Uppsala. Inomhushalten av NO2 var 98.5 mg/m3 i Nagoya och 6.7 mg/m3 i Uppsala. .Halten av NO2 utanför bostaden var i genomsnitt 57.6 mg/m3 i Nagoya och 6.8 mg/m3 i Uppsala. WHO´s riktvärden är 100 mg/m3 för formaldehyd (30-minuters takvärde) och 40 mg/m3 för NO2 (årsmedelvärde). Halten klorerade VOC (1,1,1,-trikloretan, koltetraklorid, trikloretylen, tetrakloretylen, och para-diklorbensen) var 3-40 ggr högre i Japan. I Nagoya hade moderna betonghus generellt högre halter av både formaldehyd och NO2, jämfört med traditionellt byggda äldre japanska trähus. Japanska bostäder med gasuppvärmning utan separat ventilation hade högre NO2-halter (113.2 mg/m3) jämfört med bostäder med ´ren´ uppvärmning (70.5 mg/m3). Dessutom var halten av para-diklorbensen i luften betydligt högre i japanska bostäder där man använde malkulor som innehöll detta ämne. I Uppsala fanns inga säkra samband mellan byggnadsfaktorer och föroreningshalten i bostäderna.

Publikation

Sakai K, Norbäck D, Mi Y-H, Shibata E, Kamijima M, Yamada T, Takeuchi Y. A comparison of indoor air pollutants in Japan and Sweden: Formaldehyde, nitrogen dioxide and chlorinated volatile organic compounds. Environmental Research 2004;94:75-85.