Nätverk för kompetensutveckling och samarbete inom arbetsmiljöområdet

År: 
2011 till 2016

Kontaktperson: Margareta Torgén

Våren 2011 bildades ett nätverk utgående från de arbets- och miljömedicinska klinikerna (AMM-klinikerna) i landet. Nätverket vill främja kunskaps- och metodutveckling samt stimulera till ökad forskning och utveckling inom företagshälsovårdens område, exempelvis genom att:

- utbyta erfarenheter mellan forskare samt mellan forskare och praktiker inom företagshälsovården (FHV)

- skapa/underhålla webbsida för spridning av information om forskning, utbildning och utveckling inom arbetsmiljöområdet

- utveckla och marknadsföra metoder användbara inom företagshälsovården

Nätverket har i dagsläget utökats till 16 deltagare genom anslutning av representanter från yrkeskategorierna inom företagshälsovården. Nätverket planerar att också bjuda in doktorander aktiva inom företagshälsovårdsområdet.

Värdskapet för nätverkets möten har under de första åren cirkulerat mellan AMM-klinikerna för att vidga kontaktytorna och ta del av det senaste. Till nätverksmötena inbjuds regionala deltagare från FHV-branschen och andra forskare med anknytning till företagshälsovården.

Webbsidan FHV.NU  bidrar till spridning av information om forskningsrön och utbildningar av intresse för företagshälsovård och slutanvändare dvs företag, arbetsplatser och anställda. Här har FHV självklart bra kanaler till sina kunder och deras anställda men det är tyvärr många som inte har företagshälsovård, särskilt gäller det små företag. Här kan FHV.NU vara en plattform för information.

Metodutveckling

Metoden ”Krav och Funktionsschema” (KOF) har sitt bakgrund i Nederländerna och Norge och är än så länge tämligen ny i Sverige. Möten planeras med FHV-enheter för utveckling av själva metoden. It-baserade utbildning och användarstöd planeras för vissa metoder inom företagshälsovården för att öka tillgänglighet och kvalité.

Nätverksprojektet ingår i Kompetencenter för företagshälsovård och har nätverksanslag från FORTE