Påverkar exponering för hormonstörande miljögifter de kroppsegna nivåerna av könshormoner och leder denna påverkan till uppkomst av fetma, diabetes och hjärt-kärlsjukdom?

År: 
2015 till 2019

Kontaktperson: Monica Lind

BAKGRUND:

Kvinnor innan menopaus verkar vara delvis skyddade från fetma, diabetes och hjärt-kärlsjukdom och män med låga testosteronnivåer löper en ökad risk att få fetma, diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Hormonstörande miljögifter, som t.ex. långlivade organiska miljögifter (t.ex. polyklorerade bifenyler (PCBer) och bekämpningsmedel (t.ex. DDT), plastrelaterade kemikalier (ftalater och bisfenol A (BPA)) och perfluorerade ämnen (tex PFOS och PFOA) härmar, hämmar och bryter ner könshormoner.

Andras och egen forskning har visat att exponering för hormonstörande miljögifter bidrar till uppkomst av sjukdomar som fetma, diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Vi har visat att hormonstörande miljögifter, till exempel PCBer, ftalater, bekämpningsmedel och perfluorerade ämnen, bidrar till fetma samt ökar risken för diabetes och åderförkalkning, problem som i sin tur kan leda till stroke, hjärtinfarkt och hjärtsvikt.

Vår HYPOTES för detta forskningsprogram är att hormonstörande miljögifter via påverkan på de kroppsegna nivåerna av könshormoner påverkar fett-metabolismen redan vid låggradig exponering och att denna påverkan leder till ökad mängd bukfett som inducerar diabetes samt framtida hjärt-kärlsjukdom.

 

MATERIAL OCH METODER:

Vi använder oss av en populationsbaserade kohort (PIVUS) med 1016 slumpvis uttagna individer (50% kvinnor, 70 år vid start av studien) där nivåer av såväl miljögifter som könshormoner analyserats (11 könshormoner och deras förstadier, bland annat analyserades estrone (E1) and estradiol (E2), DEHA, pregnenolone och testosteron) . Fettdistribution har studerats med magnetsresonans kamera (MRI) och röntgen (DXA). VI har även data på diabetes samt mått på insulinsekretion och insulinresistens. Ultraljud har används för att studera hjärtfunktion och samt ateroskleros. Vidare har tre olika metoder använts för att utvärdera endotelfunktionen och tre andra metoder har utvärderat kärlstyvhet. Dessutom har vi 10 års uppföljning av fetma, diabetes samt hjärt-kärlsjukdomar, som hjärtinfarkt, stroke och hjärtsvikt.

 

PIVUS studien är världsunik såtillvida den är så noggrant karaktäriserad när det gäller imaging av fetma och hjärta/kärl och samtidigt är den näst största studien i världen med avseende på antalet uppmätta miljögifter. Vi har mätt mer än 60 olika miljögifter från olika kemiska klasser (16 PCBer, 1 dioxin (OCDD), 1 bromerat flamskyddsmedel (BDE-47), 15 perfluorerade ämnen (bl a PFOS och PFOA), 3 klorerade pesticider (DDT, hexaklorbensen och transnonaklordan), bisfenol A, 10 ftalatmetaboliter (bl a MEHP, MEP och MMP) och 20 metaller (bl. a. kadmium, bly, kvicksilver, arsenik, uran).

 

Förutom att vi analyserat ett flertal hormonstörande miljögifter och könshormoner har vi också analyserat en mängd olika genetiska variationer (sk SNPs) i estrogen-alfa och beta-receptorerna samt i androgenreceptorn som testosteron binder till.

 

Genom vårt angreppssätt har vi en världsunik möjlighet att studera betydelsen av hormonstörande miljögifters påverkan på kroppsegna nivåer av könshormoner och hur detta påverkar uppkomst av fetma, diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Essentiellt i detta arbete är avancerade statistiska metoder, bland annat så kallad ”causal inference” och ”boosted regression tree models”, och därför har vi tillgång till en professionell statistiker (Erik Lampa) i gruppen som kan dessa metoder.

 

Syfte, klinisk relevans och patientnytta

Syftet med detta projekt är att leda till ökad kunskap om de bakomliggande orsakerna till hur hormonstörande miljögifter påverkar uppkomst av fetma, diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Med tanke på att hjärt-kärlsjukdomar står för cirka hälften av dödfallen i västvärlden, och vi alla är exponerade för hormonstörande miljögifter i vårt dagliga liv, är det av yttersta vikt att vidare utreda hälsokonsekvenser av miljögifter. Resultaten från forskningen förväntas ge möjligheter att ge råd om förebyggande insatser för att minska exponering så att man i förlängningen har möjlighet att vidta åtgärder så att framtida exponering kan minimeras. I förlängningen kan denna nya kunskap användas som underlag för politiska och myndighetsbeslut för att minska användningen av kemikalier samt för att hitta metoder att motverka eller minska de negativa hälsoeffekterna av miljögiftsexponering.

 

Etiska överväganden
Etiskt tillstånd för de kliniska studierna är erhållna (DNr 00-419 and 2005-079 DNr 2007/302).

 

Exempel på några preliminära resultat (finns som abstrakt som presenterats på konferenser).

 

1.      CIRCULATING LEVELS OF PERFLUOROALKYL SUBSTANCES AND BIOMARKERS OF LIVER FUNCTION IN A LARGE POPULATIONBASED SAMPLE OF ELDERLY MEN AND WOMEN FROM SWEDEN. Lars Lind, Samira Salihovic, Anders Larsson, Bert van Bavel and P Monica Lind. Presented at Eurotox 2015, Porto, Portugal

2.      CIRCULATING LEVELS OF PERFLUOROALKYL SUBSTANCES AND BIOMARKERS OF LIVER FUNCTION IN A LARGE POPULATIONBASED SAMPLE OF ELDERLY MEN AND WOMEN FROM SWEDEN. Lars Lind, Samira Salihovic, Anders Larsson, Bert van Bavel and P Monica Lind. Presented at Eurotox 2015, Porto, Portugal

3.      Developmental exposure to bisphenol A results in gender-specific and non-monotonic effects on rat bone. Thomas Lind, Margareta H Lejonklou, Annica Rasmusson, Sune Larsson, Håkan Melhus, P Monica Lind. Presented at to Cow 2015

4.      CIRCULATING LEVELS OF PERFLUORINATED COMPOUNDS AND TRADITIONAL LIPID MEASUREMENTS AND APOLIPOPROTEINS IN THE ELDERLY. Lars Lind, Samira Salihovic, Bert van Bavel, and P Monica Lind. Presented at Cow 2015

5.      Circulating levels of PCBs and sex hormones in a population-based sample. Johanna Penell, Lars Lind, Tord Naessen, Jonas Bergquist, Mark M. Kushnir, Bert van Bavel, Samira Salihovic, P. Monica Lind, Presented at ISEE, Basel September 2013