Skolmiljö i Asien

År: 
2009 till 2014

Kontatakperson: Dan Norbäck

Under 2000-talet har vi genomfört skolstudier i Kina, Korea, Japan och Malaysia och Iran i samarbete med forskare i Asien. En forskare från Kina (Zhuohui Zhao) och en från Korea (Jeong-Lim Kim) har disputerat på skolmiljöstudier i Kina och Korea. Under senare tid har skolmiljöprojekt genomförts i Johor Bahru och Penang, Malaysia, i Teheran, Iran, .Guihong Cai som är doktorand hos oss arbetar i dessa projekt. Professor Motoko Takaoka, som är gästprofessor hos oss nu, har gjort skolmiljöstudier i Kobe, Japan.

Mekanisk ventilation i skolan ett okänt begrepp, man är helt beroende av fönstervädring. Eftersom föroreningshalten ute kan vara hög i asiatiska städer, leder detta till problem. Antingen öppnar man fönstret och andas in trafikavgaser, eller så håller man stängt och får en dålig innemiljö.  I den första studien från Shanghai kunde vi visa att astmabesvär var vanligare i skolor med högre halter av kvävedioxid i klassrummen. Samband mellan kvävedioxid och svaldioxid och astmabesvär hos eleverna kunde även påvisas i norra Kina (Taiyuan). Ofta har man skolklasser på 40-60 elever. De kinesiska klassrummen i Shanghai och nordvästra Kina ärr mycket kalla under vintern, oftast mellan 12-16 grader, medan de koreanska klassrummen hade samma temperatur som i Sverige. I Malaysia är det 27-28 grader både i klassrummen och utomhus hela året, och där är ventilationen i klassrummen mycket god eftersom man har fönster på båda sidorna. I Kina och Korea städar eleverna själva klassrummen varje dag.

Katt allergen finns i alla klassrummen i alla länder vi undersökt, och i de flesta klassrum i Kina och Korea finns hundallergen,. Endast några procent av klassrummen har synlig fuktskada eller mögelväxt, men bakterie- och mögelkomponenter kan mätas i alla klassrum. .I Johor Bahru, i södra Malaysia, kunde vi påvisa samband mellan halt av DNA från vissa mögelarter i damm och astmabesvär hos eleverna. I skolor i två kinesiska städer (Shanghai och Taiyuan) sågs en skyddande effekt av bakteriekomponenter i klassrummen. I skolor med högre halt av endotoxin och muraminsyra i dammet var det ovanligare med astmasymtom och luftvägsinfektioner.  Vissa typer av endotoxin var skyddande medan andra var skadliga för luftvägssymptom hos eleverna. Däremot är förekomst av mögelkomponenter och mögelväxt i klassrummen i Kina relaterat till högre förekomst av luftvägsbesvär. Data från skolstudierna i Malaysia och Iran är under bearbetning. I ett pågående projektsamarbete kommer även skolmiljön i Japan att undersökas.

I samband med dessa skolprojekt undersöktes även kostens betydelse när det gäller förekomst av astmasymptom hos skolelever i Kina och Korea, och universitetsstudenter i Japan. Skyddande effekter med mindre symptom sågs hos elever med högre konsumtion av framförallt fisk, skaldjur och frukt. Publikationer:

I tre skolmiljöstudier i Shanghai och Taiyuan i Kina, samt i Penang (Malaysia) har vi även mätt NO i utandningsluft hos eleverna. Denna markör är ett mått på inflammation i de nedre luftvägarna. Vi kunde påvisat samband mellan elevernas rapportering av astma, luftvägsbesvär och allergier i frågeformulären och halten av NO i utandningsluften.

Slutlighen har Xin Zhang, som varit post doc forskare hos oss, studerat samband mellan skolmiljön och sjuka hus symptom (SBS) hos skolelever i Taiyuan, Kina. Hon har följt eleverna under två år, medan de varit kvar i samma klassrum. Skyddande effekter vad gäller utveckling av nya SBS symptom kunde påvisas om man hade högre halter av  bakteriekomponenter i dammet i klassrummet.

Data från skolstudierna i Penang (Malaysia), Iran och Japan är under bearbetning.

Publikationer

Cai GH, Hashim JH, Hashim Z, Bloom E, Larsson L, Lampa E, Norbäck D. Fungal DNA, allergrgens, mycotoxins and associations with asthmatic symptoms among pupils in schools from Johor Bahru, Malaysia. Pediatr Allergy Immunol 2011;22:290-297.

Kim JL., Elfman L., Norbäck D. Asthma and respiratory symptoms, and allergen levels in schools – comparison between Korea and Sweden. Indoor Air 2007;17:122-129.

Kim JL, Elfman L, Wieslander G, Ferm M, Toren K, Norbäck D. Respiratory health among Korean pupils in relation to home, school and outdoor environment. J Korean Medical Science 2011;26:166-173.

Mi Y-H, Norbäck D, Tao J, Mi Y-L, Ferm M. Current asthma and respiratory symptoms among pupils in Shanghai, China: Influence of building ventilation, nitrogen dioxide, ozone, and formaldehyde in the classrooms. Indoor Air 2006;16:454-464

Takaoka M, Norbäck D. Diet among Japanese female university students and asthmatic symptoms, infections, pollen and furry pet allergy. Respiratory Medicine 2008;102:1045-1054

Takaoka M and Norbäck D. The influence of the school environment on the SBS symptoms and the development of asthma and allergy. In: Sick building syndrome in public buildings and workplaces. Ed Abduil-Wahab SA, Springer Berlin Heidelberg, 2011, pp 135-152.   

Xu F, Zou Z, Yan S, Li F, Kan H, Norback D, Wieslander G, Xu J, Zhao Z. Fractional exhaled nitric oxide in relation to asthma, allergic rhinitis, and atopic dermatitis in Chinese children. J Asthma; 48:1001-1006

Zhang X, Zhao Z, Nordqvist T, Norback D. The prevalence and incidence of sick building syndrome in Chinese pupils in relation to the school environment: a two-year follow up study. Indoor Air;21:462-471.

Zhang X, Zhao Z, Nordqvist T, Larsson L, Sebastian A, Norbäck D. A longitudinal study of sick building syndrome among pupils in relation to microbial components in dust in schools in China. Sci Total Environ 2011;409:5253-5259.

4Zhao ZH, Elfman L, Wang ZH, Zhang Z, Norbäck D. A comparative study of asthma, pollen cat and dog allergy among pupils and allergen levels in schools in Taiyuan city, China and Uppsala, Sweden. Indoor Air 2006;16:404-13

Zhao Z-H; Sebastian A; Larsson L; Wang Z-H; Zhang Z; Norbäck D. Asthmatic symptoms among pupils in relation to microbial dust exposure in schools in Taiyuan, China. Pediatric allergy and Immunology 2008;19:455-465.

Zhao Z-H; Zhang Z; Wang Z-H; Ferm M; Liang Y-L; Norbäck D. Asthmatic symptoms among pupils in relation to winter indoor and outdoor air pollution in schools in Taiyuan, China. Environmental Health Perspectives 2008;116:90-97.