En metod för bedömning av arbetsförmåga i befintligt arbete - nyckel för samverkan mellan arbetsledare, anställd och FHV med arbetsmiljön i centrum.

År: 
2013 till 2017

Kontaktperson: Magnus Svartengren

Bakgrund:

Krav och Funktionsschema (KOF) är en metod för företagshälsovården, med ursprung i Nederländerna och Norge, för bedömning av arbetsförmåga i befintligt arbete. Metoden genomförs som ett strukturerat samtal mellan den anställde och chefen under ledning av en person från företagshälsovården. Under samtalet enas anställd och chef om kravnivå i det aktuella arbetet och därefter om vilken funktionsnivå som den anställde för närvarande har.

Sammanställning görs av områden där den anställdes aktuella funktionsförmåga understiger arbetets krav och förslag på åtgärder för anpassning noteras. KOF kan användas i alla typer av verksamhet för att tidigt komma igång med åtgärder vid tecken på sviktande arbetsförmåga och för att utveckla arbetsplatsnära rehabilitering.

 

Syfte:

Syftet med projektet är att undersöka KOF-metodens:

-användbarhet för anställda, arbetsgivaren och företagshälsovården.

-inverkan på företagets/arbetsplatsens rehabiliteringsprocess, anställdas sjukfrånvaro och tilltro till chefen (organisatorisk rättvisa).

 

Genomförande:

I projekt kommer Arbets- och miljömedicin i Uppsala att stå i kontinuerlig kontakt med ett 6-8 FHV-enheter i landet som inbjudits att medverka På deltagande FHV-enheter utses en person som ansvarar för FHV-enhetens del i projektet, inklusion/exklusion av ärenden, insamling av enkäter och annan data samt information till kundföretag och anställda.

Samtliga anställda, på de medverkande kundföretag/arbetsplatser, som blir aktuella för rehabutredning och där det inte är uppenbart vad som är problemet tillfrågas om att delta i projektet.

Information från anställda föremål för KOF, chefer och medarbetare på FHV-enheterna insamlas med enkäter i anslutning KOF-intervjun samt sex och tolv månader senare.

 

Litteratur:

- FunctioneleMogelijkhedenLijst - FML (2002) TijdschriftvoorBedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde, 11, 360-367.

- Engbers M &Furulund P (2006) Funktionsvurdering på arbeijdsplassen, et hjelpemiddel ved spesialvurdering i regi av bedriftshelsetjensten. Test av Krav og Funksionsskjema i praxis. Oslo: Slutrapport till NHO Arbetsmiljöfondet, Projekt S-2387.

- Liethof W (2011) Utvärdering av “Krav- och Funktionsschema”, en ny metod för bedömning av arbetsförmåga för företagshälsovården. Projektarbete vid företagsläkarutbildningen, 22.5 poäng, Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper/ Arbets- och miljömedicin.

 

I projektet medverkar: ett antal FHV-enheter i landet, professor Magnus Svartengren projektledare Sofia Åström Paulsson företagsläkare/doktorand Tomas Eriksson sjukgymnast Margareta Torgén överläkare samtliga från Arbets- och miljömedicin Uppsala och Wim Liethof företagsläkare Scania Oskarshamn.

 

Projektet har anslag från AFA-försäkring.