Utvärdering av Work Ability Index (WAI) som riskindikator för framtida ohälsa

År: 
2013 till 2015

Kontaktperson: Margareta Torgén

Bakgrund
I slutet av nittio- och början av tjugohundratalet var sjukfrånvaron i Sverige hög vilket ledde till en mer hälsokontroller och hälsofrämjande aktiviteter. Detta är särskilt viktigt eftersom arbetskraften i Sverige blir äldre och många har kroniska sjukdomar och besvär som påverkar arbetsförmågan. WAI utvecklades i Finland på 80-talet och bygger på självrapporterad hälsa och arbetskrav. WAI har utvecklats för att användas i företagshälsovården för uppföljning på både individ- och gruppnivå

Syfte
Syftet med denna studie är att utvärdera WAI i förhållande till framtida sjukfrånvaro och förtida pensionering, dvs prediktiv validitet. Val av lämpliga cutoff’s i hälsokontrollsammanhang kommer också att belysas.

Genomförande
Deltagare rekryterades år 2000 genom ett stratifierat befolkningsurval till en postenkätundersökning. Urval och enkät genomfördes av Statistiska centralbyrån liksom uppföljning med årsvisa uppgifter om sjukfrånvaro och pensionering. Totalt valdes 6637 personer i åldern 25-75 år, stratifierat på kön, ålder och typ av hemort (tätort/landsbygd)

Litteratur
- Tuomi, K., J. Ilmarinen, et al. (1998). "Work Ability Index. 2nd revised edn. Helsinki: Finnish Institute of Occupational Health” Occupational Health Care (19): 1-30.
- Torgén, M. (2004). Experiences of WAI in a Random Sample Sample of the Swedish Working Population. Assessment and Promotion of Work Ability, Health and Well-being of Ageing Workers. Proceedings of the 2nd International Symposium on Work Ability, Verona, The Netherlands: Elsevier.