Projektarbeten företagsläkarutbildningen

Projektarbeten 2001 - 2002 (PDF, 1,07 MB)
Projektarbeten 2002 - 2003 (PDF, 1,59 MB)
Projektarbeten 2003 - 2004 (PDF, 752 KB)
Projektarbeten 2005 - 2006 (PDF, 863 KB)
Projektarbeten 2008 - 2009
Projektarbeten 2010 - 2011
Projektarbeten 2012 - 2013

Projektarbeten 2008 - 2009

Specifik nackträning för helikopterpiloter
Tommy Andersson

Faktorer för återgång till arbetet efter sjukskrivning pga av stress
Kjell Antus

Stötvåg (Shockwave) terapi för patienter inom företagshälsovård
Kent Berg

Utvärdering av Sjukanmälningstjänst
Åke Flygare

Försäkringsmedicinska utredningar på Previa i Växjö, 2005-2007 - hur överensstämmer bedömning och utfall efter 1 år?
Jan Fornander

En enkätundersökning om alkoholkulturen på ett svenskt byggföretag, SEDER OCH BRUK
Örjan Fröjd

Kolmonoxid i blod vid metallhärdning på en verkstadsindustri - effekter av en arbtesdag
Johan Grenhoff

Kan Åreklinikens rehabilitering vid stress och utmattning öka arbetsförmågan långsiktigt?
Ann-sofie Gumaelius

Förstadagsintyg – en uppföljning bland anställda på ett städbolag
Patrik Hentschke

Förekomst av provokationer, hot och våld mot apoteksanställda.
Anita Hjort Pettersson

Arbetsförmågebedömning som led i rehabiliteringsarbete
Carsten Köneke

Arbetsolyckor bland montörer på Scania
Shaban Moustafa

Kan en kort information minska oro för att bli utsatt för blodsmitta hos poliser i yttre tjänst?
Ingemar Nilsson

Tidiga signaler om ohälsa
Kaisa Nuutinen

EKG- och blodtrycksvariabilitet - nya metoder för screening inom företagshälsovård
Joel Olsson

Den stressade blivande veterinären
Hanne Opplestrup

Kan ljusnanhälsan arbeta mer anpassat efter kundens önskemål?
Elisabeth Persson

På spaning efter skattningsskalor
Ulla Silkens

Prognostiserar utebliven konditionsförbättring ett negativt utfall av multimodal smärtrehabilitering?
Per Sjölund

Känslan av sammanhang (KASAM och Motiverande Samtal (MI). Strategiska verktyg i arbetet med hälsofrämjande livsstilsförändring
Galina Skagerberg

Avbrott från värnpliktstjänstgöring -alldeles onödiga eller högst nödvändiga?
Helena Stjärnholm

Vad innebär begreppet medicinskt ansvarig inom företagshälsovården?
Alf Svensson

Hur blev det så här? En händelse- och riskanalys av kvicksilverexponering i ett sorteringsföretag.
Elisabeth Wannfors

Permanent nattarbete, En undersökning av självupplevd hälsa hos postsorterare med långa arbetspass
Karin Zethraeus

1 års-uppföljning av Försäkringsmedicinska utredningar utförda inom företagshälsovården 2007.
Marie-Louise Östensson

Projektarbeten 2010 - 2011

Kartläggning av hur anställda uppfattat arbetsmiljön i några medelstora och små företag på höglandet. Inledande undersökning
Alejandro Carballo och Hejko Schlesinger

Attityder till alkohol och tobak bland kommunalanställda i Nordanstig
Anders Drejare

Leva i balans-utvärdering av ett åtgärdsprogram vid stresstillstånd
Ulrica Eriksen

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård på Stockholms sjukhus – mycket görs, men mål, riktlinjer och systematik saknas
Sanna Fredin

Uppföljning och utvärdering av ett projekt inom kriminalvården med fokus på bättre hälsa och arbetsklimat
Kim Hammar

Hälsa och arbetsmiljö hos ekonomipersonal före och efter införandet av elektronisk fakturahantering
Annika Hellström

Musculoskeletal Disorders among Farmers and Referents, with Special Reference to Occurence, Health Care Utilization and Etiological Factors: A Population-based Study
Sara Holmberg

Friskfaktorer i distriktsläkarens yrkesliv
D. Anna Klimkiewicz

Riktade hälsoundersökningar: anledningar till bortfall
Thomas Leoo

Utvärdering av ”Krav och Funktionsschema”, en ny metod för bedömning av arbetsförmåga för företagshälsovården
Wim Liethof

Sömnskola, individuella upplevelser och förändringar
Anne-Sofie Lindberg

Utvärdering av stresshanteringsgrupper vid inbyggd företagshälsovård i Skellefteå kommun, en jämförelse mellan två interventionsgrupper
Ingemar Markström

Utvärdering av korttids Kognitiv Beteendeterapi (KBT) vid utmattningsdepression och ångest hos lärare i stor Stockholm
Maya Mitova

En kartläggning av läkares del i samverkan med företagshälsovård och deras upplevelese av väntetider hos arbetsgivare vid rehabilitering av sjukskrivna
Helena Nordahl

Hälsoproblem bland studenter vid Karolinska Institutet
Angela Rizzo

Hur mår tolkarna i Örebro län? En enkätundersökning av tolkarnas arbetssituation vid Tolk- och Översättarservice Örebro
Elisabeth Weiner

Ryggbesvär hos militär personal vid Amfibieregementet
Liselotte Yregård

Effekter av Sömnskolan hos FHV-klienter
Anders Åkerlind

ACTa de stressade i företagshälsovården
Pia Östryd

Projektarbeten 2012 - 2013

Psykosocialt mående hos undersköterskor i kommunal hemtjänst - jämförelse mellan norsk och svensk personal
Niklas Anderberg

Utvärdering av arbetsförmågebedömningar utförda av pe3 företagshälsa
Erik Bålström

Mindfulness - kan denna terapi minska stressupplevelsen?
Sirpa Bathke

Hur mår du som städar våra skolor?
Maria Bylock Bergström

Att arbeta i ett mentalt löpande band -
En enkätstudie bland callcenter anställda i en glesbygdsregion

Karin Bernhardsson

Mögeldoft, symptom och allergi
Christer Dahlqvist

Förstadagsintygets inverkan på sjukfrånvaron
Florim Delijaj

Vem jobbar längre än till 65 års ålder och vem vill göra det? En undersökning på bussförare på Veolia i Linköping
Achim Edraki

Ett företag-2 olika årtal-2 olika diisocyanater. Gör det någon skillnad?!
Ulrik Edvinsson

Pulstryck vid gruvarbete
Lena Engkvist

Distriktsläkarnas arbetsförhållande före och efter vårdval inom landstinget i Östergötland
Avin Enochsson

Hur mår chefer och tjänstemän vid ett större mellansvenskt exportföretag? Vad kan förbättras i deras psykosociala arbetsmiljö
Katarina Forsman

Kartläggning av smärta i rörelseapparaten och fysiskt och psykiskt mående hos bilprovare i Skellefteå före och efter ergonomisk repetitionsutbildning
Jörgen Johansson

Systematisk information-ett blytungt argument?
Hans Leijonhufvud

Psykosocial arbetsmiljö och hälsa hos en grupp chefer inom en kommunal offentlig verksamhet
Annica Lindblad

Multimodal rehabilitering inom företagshälsan för utmattningssyndrom: Alla återfick arbetsförmågan, stressbesvären minskade kraftigt
Odd Lindell

Leder Hälsoprofilbedömning till bättre hälsa?
Eva Nilsson

NO-mätning i utandningsluft, kan det användas ute på arbetsplatser för att mäta luftvägspåverkan av härdplastarbete?
Henrik Nordman

Samband mellan fysisk träning och sjuktal på IT-Enhet och Bussbolag tjänstemän respektive busschaufförer
Faramarz Norouzi

En jämförelse av tecken på stress före och efter kursen Acceptance and Commitment Therapy (ACT) använd inom företagshälsovården
Tiina Parkkila

Kväveoxid i utandningsluft - ett komplement vid medicinsk kontroll av lungfunktionen hos härdplastexponerade?
Marek Slomski

Exponering för helkroppsvibrationer Västerås Lokaltrafik 2013
Niclas Sparreskog

Hur hör högstadielärare?
Anna-Marta Stjernberg

Förändring av Hälsoundersökningsrutiner på en mindre Företagshälsa
Christina Wallin

Finns det ett samband mellan dålig livsstil och dålig arbetsförmåga? En pilotstudie i företagshälsovården.
Agata Winska-Korzunowicz

Bedömning av alkoholriskbruk baserat på den biologiska markören PEth jämfört med egenskattning av alkoholkonsumtion enligt AUDIT och CDT-analys.
Torbjörn Öhlund