Projekt

Ett av våra viktigaste uppdrag är ta fram ny kunskap om olika miljöfaktorers betydelse för hälsa!

Vi genomför projekt inom arbetsmiljö, inomhusmiljö och yttre miljö, och exponeringarna kan vara såväl fysiska, kemiska, biologiska, psykosociala som organisatoriska.

Vi använder både kvantitativa och kvalitativa metoder och gör epidemiologiska studier, experimentella studier och interventionsstudier samt utvecklar nya mätmetoder.

Här hittar du information om våra pågående och avslutade projekt. Här finns även uppgifter till kontaktpersoner och länkar till publikationer från de olika projekten.

2013 - 2015

Astma- och allergiprevention för nyanlända anhöriginvandrare (ALPIN)

Projektet syftade till att öka kunskapen om inomhusmiljöns betydelse för hälsan bland hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar med personer som bor i segregerade bostadsområden. I projektet ingick även att framställa allergirådgivning anpassad till bostadsförhållanden hos trångbodda familjer samt att framställa information till nyanlända utlandsfödda om hur man sköter sin bostad och om rättigheter och skyldigheter i boendet.

LÄS MER

2012 - 2015

Ungas introduktion i arbetslivet. Betydelsen av arbetsmiljöutbildning och arbetsmiljöintroduktion för goda arbetsförhållanden och säkert arbete.

Bra arbetsmiljö har en avgörande betydelse både för att minska negativa hälsoeffekter i arbetet och ge förutsättning för individen att utvecklas i arbetet. Det gäller både fysiska arbetsförhållanden såväl som arbetsorganisation och ledarskap.

LÄS MER

2012 - 2016

Psykosociala arbetsförhållanden: personlighetens roll för överengagemang i arbetet och känslor av arbetsglädje respektive olust inför arbete.

LÄS MER

2012 - 2015

Utvärdering av sex observationsmetoder för ergonomisk riskbedömning av handintensivt repetitivt arbete avseende validitet, reliabilitet och användbarhet

Ensidigt repetitivt arbete eller handintensivt arbete kan innebära risk för belastningsbesvär i nacke, skuldror, armar eller händer. Enligt arbetsmiljöverket ska sådant arbete riskbedömas. Oftast använder ergonomer ingen specifik metod trots att det finns ett flertal metoder tillgängliga för att riskbedöma ensidigt repetitivt arbete. Det saknas kunskap om hur dessa metoder förhåller sig till varandra avseende validitet, reliabilitet och användbarhet.

LÄS MER

2011 - 2012

Exponering för PAH (polycykliska aromatiska kolväten) i diatermirök vid operation

LÄS MER

2010 - 2013

Psykosocial arbetsmiljö för piloter

LÄS MER

2010 - 2013

Flamskyddsmedel i flygplan

LÄS MER

2010 - 2019

Arbete, slutenvård, aktivitets- och sjukersättning och död – en jämförelse mellan svenskfödda och utlandsfödda i Sverige

Andelen utlandsfödda i Sverige var 1991 cirka 10% och deras andel av den aktiva arbetskraften var ungefär lika stor. Kunskapen om sambanden mellan arbete/arbetslöshet och hälsa är emellertid mycket begränsad.

LÄS MER

2009 - 2014

Stallströ – effekter på luftkvalitén i stallet

Människors och hästars hälsa kan påverkas negativt av dålig luftkvalite i stall. En studie genomfördes som jämförde två strömaterial; torvströ och träpellets, avseende halten partiklar, koldioxid och ammoniakgas.

LÄS MER

2009 - 2014

Spridningsmodeller för beräkning av spridning i luft av hästallergen och lukt från hästanläggningar

Hästsporten är den näst största sporten i Sverige idag, näst efter fotbollen. Hästgårdar och travanläggningar, ligger idag närmre tätortsnära miljöer och blir således omgärdade av bostäder och annan bebyggelse. Detta skapar problem vid tillämpning av såväl Plan- och bygglagen som Miljöbalken. Hästar ger upphov till olägenheter i form av spridning av lukt, flugor, damm/partiklar och allergen.

LÄS MER

Hade du nytta av sidans innehåll?