Projekt

Ett av våra viktigaste uppdrag är ta fram ny kunskap om olika miljöfaktorers betydelse för hälsa!

Vi genomför projekt inom arbetsmiljö, inomhusmiljö och yttre miljö, och exponeringarna kan vara såväl fysiska, kemiska, biologiska, psykosociala som organisatoriska.

Vi använder både kvantitativa och kvalitativa metoder och gör epidemiologiska studier, experimentella studier och interventionsstudier samt utvecklar nya mätmetoder.

Här hittar du information om våra pågående och avslutade projekt. Här finns även uppgifter till kontaktpersoner och länkar till publikationer från de olika projekten.

2012 - 2015

Utvärdering av sex observationsmetoder för ergonomisk riskbedömning av handintensivt repetitivt arbete avseende validitet, reliabilitet och användbarhet

Ensidigt repetitivt arbete eller handintensivt arbete kan innebära risk för belastningsbesvär i nacke, skuldror, armar eller händer. Enligt arbetsmiljöverket ska sådant arbete riskbedömas. Oftast använder ergonomer ingen specifik metod trots att det finns ett flertal metoder tillgängliga för att riskbedöma ensidigt repetitivt arbete. Det saknas kunskap om hur dessa metoder förhåller sig till varandra avseende validitet, reliabilitet och användbarhet.

LÄS MER

2011 - 2012

Exponering för PAH (polycykliska aromatiska kolväten) i diatermirök vid operation

LÄS MER

2010 - 2013

Psykosocial arbetsmiljö för piloter

LÄS MER

2010 - 2013

Flamskyddsmedel i flygplan

LÄS MER

2010 - 2019

Arbete, slutenvård, aktivitets- och sjukersättning och död – en jämförelse mellan svenskfödda och utlandsfödda i Sverige

Andelen utlandsfödda i Sverige var 1991 cirka 10% och deras andel av den aktiva arbetskraften var ungefär lika stor. Kunskapen om sambanden mellan arbete/arbetslöshet och hälsa är emellertid mycket begränsad.

LÄS MER

2009 - 2014

Stallströ – effekter på luftkvalitén i stallet

Människors och hästars hälsa kan påverkas negativt av dålig luftkvalite i stall. En studie genomfördes som jämförde två strömaterial; torvströ och träpellets, avseende halten partiklar, koldioxid och ammoniakgas.

LÄS MER

2009 - 2014

Spridningsmodeller för beräkning av spridning i luft av hästallergen och lukt från hästanläggningar

Hästsporten är den näst största sporten i Sverige idag, näst efter fotbollen. Hästgårdar och travanläggningar, ligger idag närmre tätortsnära miljöer och blir således omgärdade av bostäder och annan bebyggelse. Detta skapar problem vid tillämpning av såväl Plan- och bygglagen som Miljöbalken. Hästar ger upphov till olägenheter i form av spridning av lukt, flugor, damm/partiklar och allergen.

LÄS MER

2007 - 2010

Hållbart Kassaarbete

Målsättningen med projektet var att ge stöd till butiker att aktivt arbeta med arbetsmiljöarbete vid kassaarbete. Det specifika syftet med projektet var att tillsammans med företagshälsovård, branschrepresentanter och butikspersonal ta fram en metod som kan användas för att förebygga belastningsbesvär vid arbete i utgångskassa.

LÄS MER

2007 - 2011

Balanserad kommunikation – en nyckel till produktivitet och hälsa

Forskningsprojektet genomfördes i samarbete med Institutet för Personal- och Företagsutveckling (IPF). Projektet hade en tvärvetenskaplig ansats och inkluderade kunskaper från företagsekonomi, organisations- och lärandeforskning, personalvetenskap samt arbetsmedicin.

LÄS MER

2006 - 2012

Hästen i samhällsplaneringen

Syftet med projektet var att studera spridningen av hästallergen från stall och hur detta kan minimeras genom lämpliga skyddsåtgärder.

LÄS MER

Hade du nytta av sidans innehåll?